ج. جمله‌بندی پرسشها؛
د. انتخاب نوع سوال(خاکی، ۱۳۸۸: ۲۴۶- ۲۳۹).
پرسشنامه‌ی مذکور شامل ۲ بخش عمده می‌باشند:

 

      1. مقدمه: در این قسمت هدف از گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه داده‌های مورد نیاز، بیان شده است. برای این منظور، بر با ارزش بودن داده‌های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سوالها را عرضه کند.

    پایان نامه

 

    1. سوال‌های (گویه‌ها) پرسشنامه: این بخش از پرسشنامه شامل ۲ قسمت است:

 

الف) سوالات عمومی: در سوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ‌دهندگان جمع‌ آوری گردد.
ب) سوالات تخصصی: در طراحی این قسمت سعی گردیده است که سئوالات پرسشنامه تاحد ممکن قابل فهم باشد.
برای طراحی این بخش، از پرسشنامه استفاده شده در تحقیق روجیروتانا مان هاچی تارا (۲۰۱۱: ۶۶) استفاده شد. با توجه به مطالعات پیشین، از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج‌ترین مقایس‌های اندازه‌گیری به شمار می‌رود. در این تحقیق چون سئوالات پرسشنامه‌ها بر اساس مقیاس رتبه‌ای لیکرت تنظیم شده‌اند، لذا پنج‌رتبه (کاملا مخالف، مخالف، بی نظر، موافق، کاملا موافق) وجود دارد که به هرکدام امتیازی به صورت زیر اختصاص داده شده است.
کاملا مخالف مخالف بی نظر موافق کاملا موافق
(۱) (۲) (۳) (۴) (۵)
در این پژوهش ۱۲ عامل مورد بررسی قرار گرفته است که سؤالات پشتیبانی کننده مربوط به هر یک از عوامل در جدول زیر درج شده است. نمونه پرسشنامه این پژوهش نیز در پیوست شماره (۱)، آورده شده است.
جدول(۳- ۸) نحوه ترکیب سؤالات پرسشنامه

 

ردیف عامل مورد مطالعه سؤالات
۱ کیفیت خدمات ادراک شده ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰
۲ اقدامات زیست محیطی ۱۴ ۱۱، ۱۲، ۱۳،
۳ اقدامات نوع دوستانه ۱۵،۱۶،۱۷،۱۸،۱۹،۲۰
۴ اقدامات کارمند محور ۲۱،۲۲،۲۳،۲۴،۲۵
۵ اقدامات مشتری محور ۲۶،۲۷،۲۸،۲۹،۳۰،۳۱،۳۲
۶ وفاداری مشتریان ۳۳،۳۴،۳۵،۳۶،۳۷

همچنین این پرسشنامه در تحقیقی که توسط روجیروتانا مان هاچی تارا ۲۰۱۱در کشور تایلند انجام داد، مورد استفاده قرار گرفته است، و پایایی آن ۷۹۸/۰ بوده است.

روایی[۹۲] و پایایی[۹۳] پرسشنامه

پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازه‌گیری و بکارگیری آنها در مرحله‌ی اصلیِ جمع‌ آوری داده‌ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا‌ بودن بکارگیری ابزار موردنظر و معتبر بودن آن پیدا کند.
روایی از واژه «روا» به معنای جایز و درست گرفته شده است و روایی به معنای صحیح و درست است. مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه‌گیری می‌تواند ویژگی و خصیصه‌ای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا خیر؛ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه‌گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد(خاکی، ۱۳۷۹: ۲۸۸).
روش های متعددی برای تعیین روایی ( اعتبار) ابزار اندازه گیری وجود دارد که عبارتند از:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت