کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملجستجو


 ۲-۳۰ استراتژی عرضه خدمات جدید در هتل داری
ارائه ایده های نوین برای خدمات جدید
پایان نامه
غربال کردن ایده ها و انتخاب ایده مطلوب
مرتبط ساختن خدمات با نیاز های ویزه مصرف کنند گان
تعیین استراتژی بازاریابی برای خدمات جدید
تجزیه و تحلیل تجاری
آزمایش بازار
عرضه خدمات در هتل ها یا بازار های عرضه( کریمی نژاد، ۱۳۹۰).
در این قسمت به استراتژی محصول در هتل داری می پردازیم.
استرتژی محصول به ۲ صورت زیر می باشد : ۱- استراتژی تخصیص ۲- استراتژی تفکیکی
استراتژی تخصیص در هتل داری : در این استراتژی بخش معینی از بازار هدف در نظر گرفته می شود و ضمن عرضه خدمات با گرفتن بازخورد از مشتریان و کیفیت و عملکرد خدمات خود را بهبود ببخشد و نیز در زمینه بهبود مداوم و خدمات پس از فروش و فعالیت های تبلیغاتی فعالیت نماید .
استراتژی تفکیکی در هتل داری : در این روش بازار هدف به چند دسته تقسیم می شود و برای هر بخش استراتژی خاصی انتخاب می شود( کریمی نژاد، ۱۳۹۰).
۲-۳۱ اهداف کلی بازاریابی گردشگری
اهداف کلی بازاریابی نسبت به فعالیت های گردشگری در دفاتر خدمات مسافرتی و تشکل های مختلف با توجه به اهداف مشخص شده آنان تعیین می گردد. کلیه فعالیت های گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی و جوامع می توانند با تبیین اهداف کلی و نظارت مستمر بر پیشرفت فعالیت های خود، فرایند بازاریابی را به صورت اصولی پایه ریزی نمایند. ضمن اینکه بازاریابی جهانگردی بدون تهیه یک برنامه اصولی و واقعی کاری بیهوده و پر خرج خواهد بود که موفقیت آن را تضمین نمی نماید.
این موارد بایستی کمی و قابل سنجش بوده و مبین آن چیزی باشند که فعالیت ما در نظر دارد در مدت زمان معینی به آن دست یابد.
اهداف کلی فعالیت غالبا به صورت فروش، سودآوری ، سهم بازار و یا نرخ اشتغال بیان می گردند. مناطق مختلف گردشگری معمولا اهداف خود را بر اساس مواردی مانند، افزایش تعداد گردشگران، ایجاد یا تغییر ذهنیت، فعالیت های انجام شده و تجهیزات به کار گرفته، همکاری در میان فعالیت های مرتبط با گردشگری، افزایش مدت اقامت گردشگران و هزینه های محلی تعیین می کنند. اهداف بازاریابی خدمات مسافرتی و گردشگری عبارتند از: شناسایی بازار بالقوه و مصرف کنندگان آن، بهره گیری از ابزار مناسب جهت نفوذ به بازار هدف و نیز حداکثر استفاده از هزینه انجام شده در این راه.
چنانچه بخواهیم هدف بازاریابی گردشگری را در یک جمله خلاصه کنیم، عبارت است از: تدیوین برنامه ریزی فروش خدمات مسافرتی و گردشگری با کمک کلیه فرآیندهای موثر در بازاریابی امروز.
حائز اهمیت است که اهداف به گونه ای منطقی، منطبق با شرایط بازار و منابع موجود تشکیلات گردشگری تعیین گردند. بدین ترتیب که تعداد معدودی اهداف منطقی و قابل دستیابی بهتر از فهرست بلد بالایی از آرزوهای دست نیافتنی و پر مخاطره است.این موضوع به خصوص در مورد شرکت های تازه تاسیس و یا جوامعی که تجربه زیادی در مورد توسعه و بازاریابی گردشگری ندارند قابل توجه می باشد.
کلید جلب توجه گردشگران بالقوه تنها در رویکرد به فروش نیست، بلکه در فرایند بازاریابی می باشد. بدین معنی که بازاریابی خدمات مسافرتی، مجموعه ای از فعالیت های مداوم و هم آهنگ با توزیع بهینه فرآورده ها به بازارهای بالقوه می باشد. بازاریابی همچنین شامل تصمیم گیری نسبت به فرآورده، قیمت، نحوه پیشبرد و توزیع آن می باشد. ضمن اینکه بازاریابی عبارت است از تمرکز بر تامین خواسته های مشتری و ارضای نیازهای او با شرایطی بهتر از سایر رقبا. به عبارت دیگر بازاریابی خدمات مسافرتی بر این اصل استوار است که چنانچه فرآورده ای تامین کننده نیازهای مشتری باشد، مقاومت او در برابر خرید کردن کاهش می یابد.
بر خلاف آن، عمل فروش میتنی بر عرضه فرآورده است تا اینکه تامین کننده نیاز مشتری باشد. آشکار است که تنها گزینه لازم برای فروش هر فرآورده ای، غلبه بر مقاومت خرید می باشد. در خالیکه فروش تنها بخش کوچکی از بازاریابی را تشکیل می دهد.
چنانچه بخواهیم فرایند گام به گام بازاریابی خدمات مسافرتی را به طور کلی مورد شناسایی قرار دهیم، عبارتند از:
تحلیل شرایط موجود
شناسایی فرآورده
انتخاب بازار هدف
تعیین اهداف
اجرای استراتژی های پیشبردی
ارزشیابی نتایج حاصل( کتابچی، ۱۳۸۳).
۲-۳۲ جنبه های فعال جهانگردی
۲-۳۲-۱ جهانگردی و فرهنگ
اگرچه فرهنگ از نظر علم مردم شناسی مجموعه ای از شناختها ، اعتقادات، ارزشها و تعلیمات اجتماعی را در بر می گیرد، ولی به آن اکتفا نکرده و همزمان شیوه های رفتاری مردم را نیز شامل می شود. جشن های مردمی، مراسمی که در موقعیت ها و زمان های خاصی برگزار می شوند، مطالعه روزنامه، دیدن تلویزیون، رفتن به سینما، شرکت در ورزشهای گوناگون جزء رفتارهای مردیم است. جملگی این رفتارها کم و بیش به یک آموزش عمومی و نوعی از صنعت تبدیل شده اند. جهانگردی نیز به نوبه خود یکی از شوه های فرهنکی مربوط به رفتار های مردم است و میدان فعالیت و حوزه عمل آن هر روزه و هر لحظه در حال گسترش و تکوین است(دباغ، ۱۳۷۵).
در حقیقت می توان ادعا نمود که تمامی فرهنگ ها(با معیار های مختلف) به بخشی از جهانگردی منتج می شوند.
با این همه بعضی از سفر ها را نمی توان جهانگردی نامید. فی المثل مهاجرت های جمعی، در داخل یک جمعیت به خاطر دلایل قهری طبیعت نظیر سیل، خشکسالی، زلزله، آتشفشان و غیره انجام می شود. یا مهاجرت به واسطه دلایل سیاسی مانند فرارهای دسته جمعی، تبعیدها و پدیده چادر نشینی و بالاخره مهاجرت در رابطه با دلایل کاریابی و غیره را نمی توان جهانگردی محسوب نمود.زیرا مطمئنا هیچ کدام از این سفرها در قالب انجام فعالیت آزاد در ایام فراغت نمی گنجد.
در دوران بسیار قدیم و باستانی نیز دو نوع جهانگردی اولیه وجود داشته است. یکی جهانگردی مذهبی که معمولا با زیارت اماکن مقدسه و چشمه سارها و رودخانه های مقدس و غیره همراه بود و دیگری جهانگردی مربوط به تعطیلات و استراحت. ولی هیچ کدام از این نوع به توریسم واقعی و حقیقی که همان صنعت جهانگردی است حیات نبخشیده اند.
در حقیقت زیارت هایی که معمولا به صورت انفرادی و یا حتی گروهی انجام می شده است را نمی توان چه از نقطه نظر بعد مسافت و چه از نقطه نظر تسهیلات موجود در محل و مقصد مسافرت با چیزی که امروزه Confort نامیده می شود مقایسه نمود.
با این حال پاره ای از مناطق متبرکه قبل از میلاد مسیح، اشکال و گونه هایی از اقامتگاه ها و استراحتگاه های دسته جمعی برای خارجیان وجود داشته است. متعاقبا در فرهنگ بسیاری از ادیان و مذاهب و همچنین در نظارم دیرپای مسیحی و غیر مسیحی نیز یکی از وظایف راهبان احداث زائر سرا برای زائران بوده است. آنان این مهم و این وظیفه ارزشمند را نه بخاطر کسب درآمد و بهره گیری از منافع مادی، بلکه به پاس عشق به ذات اقدس حضرت احدیت انجام می داده اند.
با وجود ان که جهانگردی استراحتی و تعطیلاتی، در آن زمان جزو امتیازات طبقه ای خاص و عده ای معدود بوده است معهذا این پدیده به تداوم حرکت خویش ادامه می داد و با بهره گرفتن از سارمان دهی لازم به صورت فعالیتی تجاری درآمد. اما هنوز به صنعت جهانگردی که مورد نظر ماست نرسیده بود. اما کم کم و بدنبال توصعه مداوم خویش، گذرگاه یک فرهنگ بدوی را به سوی فرهنگی پیشرفته طی نمود و همچنان در حال پیشرفت است، به طریقی که امروزه فرهنگ جمعیت ها، شکوفا کننده جهانگردی انبوه است. در پی هر گونه تغییری که در فرهنگ بوجود می آید، که طبیعتا پاره ای از عوامل شناخت و آگاهی را در بر می گیرد. بخوبی می توان دگرگونی و تغییر کمی و کیفی در ابعاد جهانگردی را نیز مشاهده نمود. بدینسان کاهش ارزشهای مذهبی پاسخگوی نقصان در جهانگردی مذهبی خواهد بود( یا بالعکس) و یا از کم شدن تعداد افراد خانواده و وابستگی آن می توان به کاهش جهانگردی خانوادگی پی برد. بر عکس از انواع جهانگردیست. نظیر گذر از جهانگردی آب درمانی بجانب جهانگردی فرار از زندگی شهر نشینی.تجربه جهانگردی نیز جزء اموریست که نه تنها به پیشرفت فرهنگی منجر می شود بلکه خود سرچشمه فرهنگ است. این موضوع را پس از بررسی شیوه های جدید فرهنگی باز شناخته ایم. در حقیقت تولید جهانگردی در حرکت جهانگرد بوجود می آید. این تولیدات عبارتند از:
الف- گسترش شناخت جغرافیایی، تاریخی، هنری، تکنیکی، سیاسی و بالاخره توسعه تجارب، که به دنبال آن افق هایی بالاتر از فضای محدود خودی، که شخص یا گروهی بدان وابسته اند بروی آنان گشوده می شود.
ب- باز شدن دروازه هایی از ادراک، ارزشها، مدلهای رفتاری و به طور خلاصه فرهنگ های جدید بروس شخص که با معیارها و شناخت های خودی کاملا متفاوت است.
ج- از بین رفتن پیشداوری ها، اوهام و خیالات باطل و جایگزینی روح بردباری و توسعه ادراک در شخص
د- تصفیه و خالص شدن سلیقه که در اثر شناخت و مشاهده زیبایی های طبیعی و هنری در شخص به وجود می آید.
از طرف دیگر، پدیده جهانگردی انگیزه بسیاری از تغییرات در متن و بطن جامعه است. این دگرگونی ها از راه موفقیت اقتصادی وارد شده و منجر به تحولات فرهنگی می گردد. که در پاره ای از شرایط حتی به تغییرات اساسی و بنیادی نیز می انجامد.
چنانچه به قطبهای جدید جهانگردی، مخصوصا آنهایی که در جهان سوم به وجود آمده اند فکر کنیم، و تحولات عمیق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمعیت این قطب ها را که به پیشرفت سریع جهانگردی گرفتار شده اند، ملاحظه نمائیم، موضوع روشن تر خواهد شد. به ویژه در جوامعی که حرکت خود را از زیر صفر شروع کرده اند(دباغ، ۱۳۷۵).
۲-۳۲-۲ جهانگردی وسیاست
مجموع روابط انسانی شبیه کاسه ای مملو از تیله های مدور است. تکان دادن یکی به منزله جرکت جملگی تیله هاست. اگرچه تیله ها در میزان حرکت متفاوتند ولی اطمینان از سکون آنها غیر قابل انتظار است.
حال می توان سیاست را تحت عنوان” مجموعه رنگارنگی از پیش بینی، ساخت و تهیه، و اطمینان تعریف کرد.”
سیاست و در مورد ما سیاست جهانگردی عبارتست از: تلاشی پیگیر به منظور دخالت در انگیزه، گنجایش و اصلاح بخش جهانگردی در جهت تدارم بخشیدن به اثراتی معین در شرایطی ویژه.
ولی هر گونه دخالت از طریق لمس یک قاعده منظم، موجبات پیدایش عملها و عکس العمل هایی در بیلانها و موازنه ها را فراهم می آورد.
سوال این است: آیا می توان با بهره گرفتن از پاره ای از روش ها ، بیلان ها و ترازهای جدیدی را پیش بینی کرد؟ پاسخ این سوال با توجه به بعضی از محدودیت ها مثبت است. تحقیقات به عمل آمده بر روی روانشناسی و جامعه شناسی جهانگردی، چنانچه بر مبنای پیش بینی های دقیق و مناسب تدوین گردد، کمک موثری در تنظیم برنامه های صنعت جهانگردی، سیاست جهانگردی و به طور کلی برای جهانگردی خواهد بود(دباغ، ۱۳۷۵).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1400-08-16] [ 04:53:00 ق.ظ ]
 

 

۱۲

 

سالانو و همکاران(۲۰۱۱)

 

رهبری تحولگرا، وابستگی شغلی

 

رهبری تحولگرا بر وابستگی شغلی تأثیر دارد

 

 

 

۱۳

 

تیمز و همکاران(۲۰۱۱)

 

رهبری تحولگرا، وابستگی شغلی

 

رهبری تحولگرا بر وابستگی شغلی تأثیر دارد

 

 

 

فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه
در این فصل، مطالبی در خصوص روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری و روش انتخاب نمونه، ابزار اندازه گیری و جمع آوری داده‌ها، و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ارائه خواهد شد.
۳-۲) فرایند اجرای تحقیق
این تحقیق بعد از شناسایی مشکل در سازمان مورد بررسی و انتخاب مدل، نگارش طرح پیشنهادی تحقیق آغاز شد. در ادامه، پروپوزال در گروه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی و زیر نظر اساتید مدیریت دانشکده به تایید رسید. در گام بعدی، پرسشنامه از مقالات بیس استخراج و به منظور اجرای تحقیق، در بین اعضای نمونه توزیع شد تا فرایند تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق آغاز شود. در پایان بعد از دریافت نتایج تحلیل آماری، پیشنهاداتی ارائه گردید.
۳-۳) روش تحقیق
پژوهش تحقیق حاضر، توصیفی و پیمایشی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود با یاری دادن به فرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. تحقیق توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های متغیرهای یک موقعیت صورت می‌گیرد. از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح جنبه‌هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن؛ همچنین چون به بررسی رابطۀ بین متغیرهای تحقیق می‌پردازد، از نوع همبستگی می‌باشد(سکاران، ۱۳۸۶: ۱۲۳).
دانلود پایان نامه
۳-۴) جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش، شامل کارکنان اداره کل زندانهای استان گیلان به تعداد ۶۰۰ نفر است.
۳-۵) حجم نمونه و روش نمونه گیری تحقیق
به منظور تعیین حجم نمونه، در گام اول تعداد ۳۰ عدد پرسشنامه توزیع گردید. پس از تعیین ضریب پایایی و واریانس متغیر وابسته و جاگذاری آن در فرمول تعیین حجم نمونه جامعه محدود کوکران، باقی پرسشنامه‌ها توزیع گردید. تعداد نمونه با توجه به فرمول ذیل مشخص می‌گردد:

=حجم نمونه
=اندازه متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان
= میزان خطا
= واریانس نمونه مقدماتی
= حجم جامعه

لازم به ذکر است روش نمونه گیری به کار رفته در تحقیق حاضر بر اساس روش غیر احتمالی در دسترس می‌باشد. در خصوص فرایند توزیع پرسشنامه‌ها باید افزود تعداد ۳۰۰ پرسشنامه در بین کارکنان اداره کل زندانهای استان گیلان توزیع گردید. پس از گذشت حدود سه هفته تا یک ماه، پرسشنامه‌های تکمیل شده توسط محقق و با مراجعه مجدد به محل توزیع، تعداد ۲۷۶ پرسشنامه جمع آوری گردیده که از این بین، ۲۶۱ عدد در تحلیل آماری به کار رفت.
۳-۶) روش گردآوری داده‌های تحقیق
روش گردآوری داده‌ها در این تحقیق روش میدانی است. روش های میدانی به روش هایی اطلاق می‌شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل، اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری کند(سکاران، ۱۳۸۶: ۱۳۴).
۳-۷) ابزار گردآوری داده‌های تحقیق
در این تحقیق از ابزار پرسشنامه که یکی از ابزارهای متداول در گردآوری داده‌های میدانی است، استفاده شده است. پرسشنامه مجموعه‌ای است از سؤالات کتبی و غالباً مبتنی بر گزینه‌های مشخص که پاسخ دهنده جواب‌های خود را بر آن درج می‌کند. مشخصات پرسشنامه به شرح ذیل می‌باشد:
جدول ۳-۱) مشخصات پرسشنامه تحقیق

 

 

متغیر

 

تعداد گویه

 

منبع

 

 

 

کیفیت زندگی کاری

 

۱۶

 

(Elizur & Shye, 1990)

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:52:00 ق.ظ ]
 • روح‌الامینی، محمود، در گستره فرهنگ: نگرشی مردم شناختی، تهران، اطلاعات، ۱۳۸۶٫

 

 • روح‌الامینی، محمود؛ گرد شهر با چراغ، تهران: عطار، چ۱۶، ۱۳۹۱

 

 • رودنبولر، اریک دبیلیو؛ ارتباطات آیینی؛ ترجمه عبدالله گیویان؛ تهران: دانشگاه امام صادق و پژوهشکده مطالعات اجتماعی فرهنگی وزارت علوم، ۱۳۸۷

 

 • روشه، گی، جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: نشر نی، ۱۳۹۱

 

 • رهنمایی، محمدتقی، طرح جامع گردشگری استان اردبیل، جلد۱، اردبیل، سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل، ۱۳۷۸٫

 

 • ریتزر، جورج؛ نظریه جامعه‌شناسی؛ ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات عملی و فرهنگی، ۱۳۸۳٫

 

 • ریتزر، جورج؛ نظریه‌های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی، ۱۳۷۹

 

 • ریچاردسون، جری، معجزه ارتباط و ان. ال. پی، ترجمه مهدی قراچه‌داغی، چ۷، تهران: نشر پیکان، ۱۳۸۱؛ همچنین چ ۱۶، ۱۳۹۲٫

 

 • زمانی، محمدحسن؛ طهارت و نجاست اهل کتاب و مشرکان در فقه اسلامی؛ قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸٫

 

 • زمخشری، تفسر الکشاف، بیروت، دارالکتاب، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص ۵۸۱

 

 • زنجانی، حبیب ا…؛ تحلیل جمعیت‌شناختی، تهران، سمت، ۱۳۷۶٫

 

 • زورق، محمدحسن؛ مبانی تبلیغ؛ تهران: سروش، ۱۳۹۰چ۲٫

 

 • ساشادینا، عبدالعزیز؛ مبانی همزیستی اجتماعی در اسلام، ترجمه سیدمحمدرضا هاشمی؛ قم: ادیان، ۱۳۸۶٫

 

 • سبحانی آیت‌الله، جعفر، نظام اخلاقی اسلام: تفسیر سوره حجرات؛ قم: بوستان کتاب، ۱۳۹۲چ۱۰٫

 

 • سجادی، سیدعبدالقیوم، دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام، تهیه دانشگاه باقر‌العلوم، قم: بوستان کتاب، چ چهارم، ۱۳۹۲.

 

 • سجودی، فرزان؛ ارتباط بین‌فرهنگی: ترجمه و تاثیر آن در فرایندهای جذب و طرد، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دور دوم، ش۱، بهار ۱۳۸۸، ص ۱۴۱-۱۵۳٫

 

 • سرجانی، راغب؛ المشترک الانسانی: نظریه جدیده للتقارب الشعوب، قاهره، الموسسه للنشر و التوزیع و الترجمه، ۲۰۱۱٫

 

 • سرمد، زهره و همکاران؛ روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگه، ۱۳۸۲

 

 • سعدآبادی، علی اصغر و دیگران؛ الگوی پشرفت و تعالی علوی: مفاهیم، مبانی و ارکان پیشرفت در پرتو رهنمودهای امام علی ع، دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اردیبهشت ۱۳۹۲٫

 

 • سعیدی، رحمان؛ ارتباطات بین‌المللی و میان‌فرهنگی؛ تهران: آوای نور، ۱۳۹۰

 

 • سلطانی، اسمعیل، «اصول همزیستی با غیرمسلمانان»، الاهیات اجتماعی، س‌ اول، ش۱، بهار و تابستان ۱۳۸۸

 

 • ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ، ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ، «ﻗﻮم ﯾﻬﻮد از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ﺗﺎ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ»، ﻫﻔـﺖ آﺳـﻤﺎن، ش۲۲، ص۱۱۳- ۱۳۴، ۱۳۸۳

 

 • سلیمی، علی؛ «درون‌مایه‌های یک نظریه ارتباطات میان‌فرهنگی در آموزه‌های قرآن»؛ دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی، س ۲، ش، پائیز و زمستان ۱۳۸۹، صص ۷-۳۸

 

 • سماور، لاری ا؛ دای پورتر ریچارد و استفالی لیزا، ارتباط بین فرهنگ‌ها، ترجمه غلامرضا کیانی و سیداکبر میرحسینی، انتشارات باز، ۱۳۷۹

 

 • سن، آمارتیا؛ توسعه یعنی آزادی؛ ترجمه محمدسعید نوری نائینی؛ تهران، نشر نی، ۱۳۹۲چ۵٫

 

 • سوزنچی، حسین؛ ارزش و علم: درآمدی بر علوم انسانی- اسلامی؛ مندرج در: افتخاری، اصغر؛ ارزش و دانش؛ تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۷۸چ۲٫

 

 • سیاهپوش، امیر؛ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، تهران: آفتاب توسعه، ۱۳۸۹٫

 

  • صفا، ذبیح الله؛ یادنامه، ۱۳۵۳؛ در: حمید نساج، دیگری فرهنگی، بنیانی برای تعاملات میان فرهنگی؛ مقایسه دیگاه بیرونی با برتون، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره ششم، ش۲، تابستان ۱۳۹۲، ص ۹۱-۱۱۲

دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه

 

 • شارون، جوئل؛ ده پرسش از جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نی، چاپ‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۲٫

 

 • شالچیان، طاهره؛ «آثار میان‌فرهنگی و نقش گردشگری در ایجاد وفاق بین ادیان اسلام و مسیحیت»؛ مطالعات گردشگری، زمستان ۱۳۸۲، ش۲، ص ۱۷-۳۸٫

 

 • شاه‌آبادی، محمدعلی؛ فطرت عشق (شذره ششم از کتاب شذرات المعارف)، شرح فاضل گلپایگانی، چ دوم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۷۸

 

 • شاه‌حسینی، یوسف؛ «رویکرد میان‌فرهنگی مولانا»، وبگاه اطلاعات حکمت و معرفت، تاریخ بازبینی ۲تیر ۱۳۹۳، قابل درسترس در:

 

ttp://www.ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?option=com_content&view=article&id=893:1392-12-27-08-19-14&catid=54:mag12&Itemid=64)

 

 • ﺷﺮف‌اﻟﺪﯾﻦ، ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ، «ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯿﺎنﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﯾﻚ ﻧﮕـﺎه» ﻣﻌﺮﻓـﺖ، ش۱۳۹، ص۱۳۳- ۱۵۶، ۱۳۸۸.

 

 • شرف‌الدین، سیدحسین؛ علامه طباطبائی و بنیادهای هستی شناختی فرهنگ، معرفت فرهنگی اجتماعی، سال پنجم، ش دوم، پیاپی ۱۸، بهار ۱۳۹۳، ص ۶۵-۹۲

 

 • شرف‌الدین، سیدحسین؛ تحلیل اجتماعی از صله رحم؛ قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، ۱۳۷۸

 

 • شریعتی سبزواری، محمدباقر؛ مناظره و تبلیغ: فن مناظره، مجادله، مغالطه و خطابه‌ها، قم: مرکز تخصصی مهدویت، ۱۳۸۹٫

 

 • شکوری، ابوالفضل؛ فقه سیاسی اسلام(ج۱)؛تهران:۱۳۶۱؛ ص۳۹۵٫

 

 • شلتوت، محمود، الاسلام عقیده و شریعه، بیروت، دارالمشرق، ۱۹۷۴م، ص ۴۵۳

 

 • شوتس ایشل، رینر، جامعه شناسی ارتباطات، ترجمه کرامت الله راسخ، تهران: نشر نی، ۱۳۹۱

 

 • شیخ‌زاده، محمد و دیگران؛ «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی»؛ اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، شماره پیاپی ۱۰، ص ۱۵۱-۱۹۸٫

 

 • شیخ‌زاده، محمد؛ «الگوی رهبری خدمتگزار مبتنی بر دیدگاه امام خمینی ره»؛ دوفصلنامه اسلام و مدیریت، س۱، ش۱، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ص ۷-۳۶٫

 

 • صادقی، عبدالمجید؛ اصول مخاطب‌شناسی؛ پژوهشکده تحقیقات اسلامی؛ تهران: زمزم هدایت، ۱۳۸۴

 

 • صالح، امانی و عبدالخبیر عطا محروس، روابط بین‌الملل: رویکردی دینی و تمدنی؛ ترجمه وحید مرادی، تهران: دانشگاه امام صادق، ۱۳۹۰،

 

 • صالحی امیری، سیدرضا؛ مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی، تهران: ققنوس، ۱۳۸۶٫

 

 • صالحی سیدعباس، «فضل‌الله و منطق قرآنی دعوت»، فصلنامه پژوهش‌های قرآنی، شماره ۶۵-۶۶، بهار و تابستان ۱۳۹۰، ویژه دیدگاه‌های تفسیری علامه فضل الله.

 

 • صالحی، رضا و محمدی، سعید؛ دیپلماسی فرهنگی، تهران، ققنوس، ۱۳۹۲چ۲٫

 

 • صدر، سیدمحمدباقر، المدرسه القرانیه، بى‏جا، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید صدر، بى‏تا.

 

 • صدری، احمد؛ «تفاهم میان‌فرهنگی و حاملان آن»؛ روش‌شناسی علوم انسانی، ۱۳۷۳، ش۱، ص۵-۱۸٫

 

 • صدوق؛ محمدبن بابویه قمی؛ صفات الشیعه؛ تهران: انتشارات علم، نسخه نرم‌افزاری
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:52:00 ق.ظ ]
۴-۲-۹-معلومات نظامی :
بی سبب نیست که نظامی را حکیم نظامی یاد کرده اند اودر علوم زمان خود مطالعه داشته واز هر چمن گلی چیده وگلزاری آفریده است ،نهفته های علوم ودقایق نجوم را خوانده وخداشناسی را بالاتر از همه دانسته است (همان ،۱۳۷۰،۵۵).
علاوه بر زبان عربی وفارسی به زبانهای دیگر نیزآشنایی داشته وتاریخ یهودی ونصرانی وپهلوی را خوانده است ودر نظم اسکندر نامه از آن سود جسته است (همان ،۱۳۷۰،۵۶)
نظامی به پزشکی علاقه زیاد داشت برای فرزندش محمد دو علم را تعریف کرده است وبه او توصیه می کند پزشک باشد یا فقیه واگر بتواند هردو دانش طب وفقه را کسب کند بهتر خواهد بود واو را از شاعری منع می کند (همان ،۱۳۷۰،۵۸).
پایان نامه
۴-۲-۱۰-تاریخ اجتماعی و سیاسی عصر نظامی
تاریخ عصر نظامی مقارن است با تلاشی حکومت مرکزی و بزرگان سلجوقیان، و آغاز نبرد قدرت میان بسیاری از سلسله های کوچک و بزرگ و امیران و اتابکان در نواحی گوناگون سرزمین بزرگ ایران این زمان. این تزلزل از میان دشمنیهای وسیع و جنگهای پیاپی سلطان سنجر با آتسز خوارزمشاهی به سال ۵۳۳ شروع می شود و در سال ۵۴۸ که ما بین غزان و سنجر جنگی سخت می گیرد و منجر به اسارت سه ساله سنجر تا ۵۵۱ می شود به اوج خود می رسد. سنجر در همین سال به حیله ای از دست غزان نجات یافت ولی به علت بیماری در قوچان درگذشت.(ثروت ،۱۳۷۰،۱۳)
۴-۲-۱۱-اوضاع فرهنگی عصر نظامی
عصر نظامی،‌ عصر کوردلی،‌ تنگ نظری،‌ تعصبها و سختگیریهای مذهبی، سقوط ارزشهای انسانی- اخلاقی، و ضد خردگرایی است. در کنار اینهمه ارزشهای ضد معنویت،‌ فشارهای اقتصادی، جنگهای خانگی، ستم شاهان تجاوزهای مأموران حکومتی و رؤسای ایلها و طایفه ها بر مردم محروم،‌ و زلزله و قحطی،‌ اجتماعی را می سازد که حتی فریاد شاعران مدیحه پرداز را نیز بر آسمان می رساند. (ثروت ،۱۳۷۰،۲۳)
عصر نظامی،‌ عصر تعصبهای مذهبی است. اصولاً‌، شکست معتزله و برقراری اشعریان به معنای پایان دوران آزاد اندیشی در مذهب است. (همان ،۱۳۷۰،۲۴)
بعد از این عهد، بحث و نظر در علوم دینی و غیر دینی متروک شد و تسلیم تقلید امری معتاد گشت. تسلیم به قضا و قدر و تقلید از اسلاف بدون آوردن نظر جدید. از این پس تمام کتابها و آثار یا عبارتست از نقل و اقوال و عقاید پیشینیان در صورتی که مقبول عقاید متعصبانه باشد، و یا عبارتست از اثبات اقوال آنان لاغیر،‌ و از بدبختی،‌ این فکر حتی به فلاسفه و علما نیز سرایت کرد. (همان ،۱۳۷۰،۲۵)
اهداف سیاسی سیاستمداران و سیاستگزاران این عصر نیز در حمایت و گسترش تعصبهای مذهبی بی دخالت نیست. زیرا حکومت سلجوقی که در راس آن ترکان غیر ایرانی از عهد غزنویان تا خوارزمشاهیان در ایران حکومت کردند، در جهت حفظ منافع خویش، حمایت خلیفه بغداد و مذهب تسنن را در برابر مقابله با دشمنان داخلی ایرانی خویش وجهه همت قرار دادند، و یا حربه دفاع از دین مخالفان سیاسی خود را از میدان بدر بردند. بنابراین بخشی از مبارزه ها علیه بد دینی و بد کیشی تنها در راستای سرکوب ایرانیان ضد حکومت غزنوی و در این دوره سلجوقی بوده است. این مقصود از بزرگترین سیاسمتدار قرن ششم و یکی از متعصب ترین افراد در مذهب شافعی یعنی خواجه نظام الملک طوسی می توان ملاحظه کرد. (همان ،۱۳۷۰،۲۶)
در این قرن «صوفیه علاوه بر قرآن از جاذبه فلسفه و علم کلام مصون نماند. و یک نوع تصوف نظری و عرفان مدرسی پیدا شد که در قرن بعد به دست محیی الدین ابن العربی و صدرالدین قونیوی و شیخ عراقی به مقام کمال رسید. (همان ،۱۳۷۰،۲۷)
اما سوای تاثیر تعصب در برخی از اهل ذوق و عرفان،‌ تصوف در این قرن راه کمال را می پیماید و از اقبال وسیعی روبروست. علت گسترش این نظریه را می توان مربوط به شرایط اجتماعی عصر نیز دانست. در این دوره آلودگی مادی فقیهان و محدثان که در کنار امور مذهبی به اداره مدارس دینی، تولیت امور وقفی، آشغال مصدر قضاوت پرداخته اند،‌ و در مال دست در دست مدیران سیاسی گذاشته اند و در اجحاف به مردم شریک جرم پادشاهان و سیاستمداران هستند، امری کاملاً‌ مشهود است. نتیجه این عمل،‌ انزجار پنهانی مردم از این طبقه و گریزشان بسوی اهل عرفان می باشد. (همان ،۱۳۷۰،۲۸)
نکته دیگری که در این دوره باعث پر شدن خانقاههاست، خستگی روحی و جسمی مردم است از جنگهای پیاپی قبیله ها و تحمل زیانهای حاصل از غارتهای مکرر قومهای ترک نژاد. جنگهای صلیبی نیز که از اواخر قرن پنجم آغاز شده و تا اواخر قرن ششم ادامه داشته است، به اضافه خونریزیهای حاصل از ستیز فرقه های شیعی، سنی، اسماعیلی،‌ اشعری و معتزلی، عوامل موثری است در راه سوق دادن مردم آزاد اندیش و آرامش طلب به سوی مکتب صلح و صفا، عشق و محبت و خارج از تعصب قشری یعنی عرفان. (همان ،۱۳۷۰،۲۹)
انحطاط جامعه در این دوره باعث شده تا شاعران عصر نیز دچار تنگ نظری، سرگرمی به مسائل حقیر و شخصی و بحث در جزئیات، طعنه بر آرای یکدیگر، و بدتر از همه هجو شوند. خودستایی و اظهار فضل، خودبینی و نشان دادن معلومات، شکایت و ناله از مجهول ماندن مقام، مشاجره های قلمی،‌ نکاتی است شایع ما بین شاعران این عصر نظیر خاقانی، ابوالعلاء گنجوی، رشید و طواط، جمال الدین عبدالرزاق. (همان ،۱۳۷۰،۲۹)
نظامی نیز در عین گوشه گیری، با آنکه نام شاعر مشخصی را هرگز به زبان نیاورده است،‌ ولی پیوسته از دزدان شعر خویش و حسودان شکایت می کند و به تبعیت از انحطاط اخلاقی عصر حتی از استعمال واژه های رکیک خودداری نمی کند. (همان ،۱۳۷۰،۳۰)
اخلاق وایمان وتوحید وعرفان نظامی :
نظامی عارفی است زاهد وزاهدی است عارف انسانی است کامل وکاملی است خداشناس معرفت خدا سراسر هستی اش را فرا گرفته ذرات وجود وفکر وروحش همه در ذکر خداست ،از خود تهی است واز خدای پر ،واعظی است مشفق وعالمی است عامل ،مناعت طیع وغنای معنوی اش در حد اعلاست ،بالاتر از همه در براب آفریدگار بنده ای افتاده ودر مقام تسلیم وآغاز سخن را با ایه قران کریم برکت بخشیده وگفته :
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم (آغاز مخزن الاسرار )
(زنجانی ،۱۳۷۰،۷۹)
۴-۲-۱۲-مشرب و مسلک نظامی
نظامی مسلمانان معتقدی است و از اشعار او کاملاً‌ روشن است که سنی مسلک است ولی روشن نیست که پیرو کدامیک از مذاهب اهل سنت می باشد. ایمان و اعتقاد او به رسالت نبی اکرم (ص) و خلافت خلفای راشدین به طریق سنیان کاملاً‌ مشهود است. بعلاوه تمام آثار او با نام و ذکر و نیایش و ستایش پروردگار آغاز شده است که مسلمانی او را نشان می دهد.
اعتقاد به روش اهل سنت بطور طبیعی شاعر را از نظر اصول بسوی فکر اشعریان سوق می دهد. نکته های فراوانی از شعر او قابل استنباط است که او را شعری مسلک می نماید. از این قبل است موافقت او به رویت خداوند به شرط تنزیه از زمان و مکان و مقابله،‌ چنانکه پیامبر (ص) در شب معراج بدان حصول یافت.
نکته دوم تبعیت از اشعریان است در موضوع جبر و اختیار که بنابر اصول آنان راه جبر را در موضوع خیر و شر برگزیده است. (ثروت ،۱۳۷۰،۳۵)
۴-۲-۱۳-شخصیت نظامی
نظامی در وهله نخست مردی است با تقوی، پای بند به اصول اسلامی، زهد پیشه و گوشه نشین. و گوشه نشینی خود حاصلی است از معتقدات نخستین وی. زیرا با توجه به اوضاع اجتماعی عصر وی، او چازه ای جز گوشه نشینی نداشته است تا خویشتن را به فساد زمانه و اهل زمان نیالاید. با وجود گوشه نشینی گلایه های متعدد وی از همکاران،‌ مردم، اهل زمان وحسودان، حاکی از آن است که از تنگ نظریهای عصر مصون نبوده است.
می گوید: «دنیا پراز جویندگان است. عده ای دریا را می کاوند و گروهی در پی در و مرواریدند. اما کمتر کسی در این روزگار دیده می شود که میل اش بسوی جستجوی آموزگار باشد. بنابراین شاعر که اهل دریا و در نیست و اهل سخن و معرفت است، چون شنونده ای نمی یابد سعی می کند از دوستان ببرد و به تماشای باغ و بوستان شعر خویش بسنده کند».
از سوی دیگر نظامی، شاعری است که به ارزش کار خویش واقف است. کلام منظوم را نه تنها برتر از نثر می داند، بلکه شاعر واقعی را در ردیف سایه پیامبر و در مرتبه پس از انبیاء می گذارد. معتقدات کلام منظوم پر از حکمت، سخنی ساده نیست بلکه پاره ای از روح شاعر است که در قالب کلام شکل می گیرد. (ثروت ،۱۳۷۰،۳۹)
با وجود محیط فاسد و نگرانیهای عمیق نظامی از کم مایگان و حسودان، وی معتقد است که شاعر خوب برای پول شعر نمی گوید. این نکته از انتقاد نظامی نسبت به سخن گویان مزدبگیر و دغل که شعر را به خاطر «سیم» می سرایند روشن می شود. وی آنان را عاشقان و مردگان زر می نامد. می گوید ظاهراً‌ مقامشان والاست ولی همانان از همه کس پست ترند؛ زیرا باعث سقوط ارزش سخن می شوند. چنین اشخاصی نمی دانند هر آنکه لباس زرین هدیه شده شاهان پوشید عاقبت نصیب و غذای شمشیر آنان نیز شد. از این جاست که وی پیشنهاد می کند شاعر اول در علم شرع کامل شود سپس شعر بگوید تا به گمراهی نیفتد. (همان ،۱۳۷۰،۴۱)
نظامی در جای دیگری هم اشاره دارد که مایه کار او نه زر بلکه عشق است. در شرفنامه می گوید:‌‌ « اگر من برای زر مانند دیگران این کتاب را نساخته ام، و عشق سخن مرا به سخن سنجی وادار کرده است، و در طلب زر نیستم چندان شگفت نیست. زیرا در عالم عشق مانند من ترک کننده زر و سیم فراوانند».
از همین جاست که ویژگی شخصیت نظامی، یعنی مناعت طبع او آشکار می شود. و درست برعکس شاعران مداح که عاشق ملاقات با شاه اند، و حضور در دربار شاه را افتخاری عظیم بر خود می دانند، وی پیوسته از حضور در محضر شاهان خود را معذور نشان داده و به بهانه ای از دیدارها دوری جسته است. (همان ،۱۳۷۰،۴۲)
نظامی علاوه بر خلوت گزینی، سکوت و آرامش شب را بسیار دوست می دارد. بارها از مزایای آن سخن گفته است. (همان ،۱۳۷۰،۴۴)
نکته قابل توجه دیگر حالات روحی شاعر است به هنگام پیری. نظامی هرگز جوانی را فراموش نمی کند. بویژه آن زمان که «تن خمیده گشته، رخسار سرخ به زردی گراییده، پای تیزرو کند شده، موها سپید گشته و نشاط رخت بربسته است و حتی میل، به خواب ابدی و سفر بسوی جهان باقی است، نه گوش حوصله شنیدن آواز و نه سر میل به لهو دارد، نظامی به حسرت جوانی می نشیند. (همان ،۱۳۷۰،۴۵)
ویژی دیگر شخصیت نظامی، عفت قلم و بیان و در مجموع محجوب بودن اوست. اولاً‌ وی معتقد به داشتن یک همسر است نه زیاد:
از آن مختلف رنگ شد روزگار
که دارد پدر هفت و مادر چهار
چو یک رنگ خواهی که باشد پسر
چو دل باشد یک مادر ویک پدر
و این اعتقاد را خود نظامی عمل کرده است و هرگز دو زن در کنار هم نداشته است. در ثانی جز مخزن الاسرار،‌ بقیه آثار نظامی صحنه های عاشقانه فراوانی دارد اما هرگز زبان و قلم را به ایجاد صحنه های رکیک سوق نداده است. (همان ،۱۳۷۰،۴۷)
بدین ترتیب می توان نظامی را از نظر ویژگیهای اخلاقی، شاعری پرکار، صبوری، با عفت، گوشه گیر، قانع، با نزاکت، با گذشت،‌ مثبت، علاقه مند به شهر و دیار، قوم و خویش،‌ خانه و خانواده، گریزان از جنجال و دربار و زندگی اشراقی دانست. به قول ادوارد براون «کوتاه سخن آنکه، او را باید ترکیبی دانست از یک نبوغ عالی و شخصیت معصوم». (همان ،۱۳۷۰،۴۷)
۴-۲-۱۴-مدفن نظامی
مدفن نظامی در شهر گنجه است و وی آرامگاهی داشته که زیارتگاه و تا مدتی پس از الحاق گنجه به روسیه برقرار بوده است.(زنجانی ،۱۳۷۰،۱۶)
در حدود سال ۱۳۰۴ قمری آدمای گنجه در صدد بر آمدند که بقایای جسد نظامی را از محل اصلی خود به شهر گنجه انتقال داده و در آنجا گند و رواقی عالی بر او بنا کنند (همان، ۱۷، ۱۳۷۰).
در تاریخ ۱۹۲۲ میلادی (سه سال قبل از این) کمیسیونی از معارف خواهان گنجه بنام کمیسیون نظامی تشکیل گردید و از این کمیسیون اشخاص ذیل (میرزا محمد آخوندزاده مرحوم شاعر و معلم، جواد بیک رفیع بیک اوف مورخ، میر کاظم میر سلیم زاده معلم)‌ برای امور اداری انتخاب و قرار دادند که وجهی از طریق اعانه وتیاتر و گاردن پارتی جمع آوری کرده جنازه نظامی را از محل حالیه که در بیابان واقع است بداخل شهر نقل نموده در میدانی که مقابل مسجد شاه عباس است مقبره عالی بنا کرده دفن نمایند. در تاریخ ۱۹۲۳ در ماه مارث روسی شروع به عملیات نمودند بعد از اینکه سنگ و خاکها را که مانند تلی بود خارج کردند مقابل درب مقبره قبری پیدا شد آن را شکافته استخوانهای سفید و نازک و کوچکی بیرون آمده قبلاً‌ همین استخوانها را جنازه نظامی تصور کرده میان صندوقی می گذارند سپس از نازکی و سفیدی استخوانها تردیدی حاصل شده مجدداً‌ بکندن سطح دوم شروع می کنند به عمق یک ذرع که کنده می شود بناء و پایه های گنبد ظاهر گشته و در پایین مقبره سنگی به ارتفاع ده گره در کنار دیوار پدیدار و در اطراف آن سنگ ریگ و خاکهای زرد رنگ مشاهده می کنند همین که خاک و ریگها را بیرون آورده و مقدار دو ذرع دیگر زمین را حفر می کنند دیواری از سنگ ظاهر می شود بعد از خراب کردن این دیوار سنگی به دخمه ای می رسند که یک قسمت سقف آن دخمه بواسط فشار سنگ و خاک زیاد ریخته و خراب شده بود پس از آنکه سنگ و خاکها را از دخمه بیرون می آورند اسکلتی در میان صندوق چوبی پیدا شده که طول آن دو ذرع و دوازده گره بوده است (ذرع روسی است)‌ جمجمه سر و استخوانهای اعضا سالم از آثار جنازه و پارچه های صندوق معلوم بود که در دفن جنازه نظامی کمال احترام معمول و منظور شده است اضافه بر کفن معمولی جنازه را با یک طاقه شال ترمه پوشانده و صندوق را نیز با شال ترمه دیگر پیچیده اند که بعضی تکه های شال در اطراف صندوق باقی بوده که به موزه دولتی باکو حمل گردیده است. (همان ،۱۳۷۰،۲۱)
جنازه اولیه که از قبر بیرون آمد معلوم نشد از کی بوده و در چه زمانی فوت کرده است از آثار و علائم واضح بود که نعش دختری بوده و در تدفین آن نیز احترامات فوق العاده مراعات و با حریر تکفین شده است.
جنازه نظامی مطابق عادات معموله ترک ها در میان دخمه گذاشته شده بود- کمیسیون نظامی استخوانهای نظامی را به همان صندوقی که استخوانهای دختر بوده گذارده در دوورسی شهر گنجه (یک میدانی) در میان باغ امانت می گذارند تا بعد از اتمام مقبره جدید بدانجا نقل نمایند.
در این موقع کمیته تتبعات اثار عتیقه آذربایجان (قفقاز) از این واقیع مسبوق این جانب را برای تحقیق و تفتیش کامل واقعه و تدفقین جنازه انتخاب و به شهر گنجه اعزام می دارند،‌ بعد از ورود به گنجه (اوایل ماه اوکتابر) با کمیسیون نظامی ملاقات و تحصیل اطلاعات کرده مقاصد خود را با اعضاء کمیسیون و حکومت محلی اظهار و با همراهی دو نفر نماینده ایشان به محل مقبره رفته بعد از معاینه آنرا کاملاً‌ مرمت و تعمیر نمود و جنازه نظامی را آورده در همان مقبره اولیه دفن نمودم.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:51:00 ق.ظ ]
 • توسعه مهارت‌های مدیریتی در بخش‌های صنعتی، برخی بخش‌های خدماتی و سایر زیربخشها
  • کسب تجربه بازاریابی صادرات در بخشی از بنگاههای فعال

 

 • منابع گسترده طبیعی، ظرفیت‌سازی انسانی، بازارهای پیرامونی

 

 • مشارکت در بسیاری از نمایشگاهها در کشورهای منتخب

 

 • بهبود کیفیت کاتالوگ‌ها و ابزارهای مختلف بازاریابی

 

مدیریت کیفیت صادرات کالاها و خدمات ایران و انطباق محصول
• توجه به تحقیق و توسعه در برخی بنگاههای صنعتی و خدماتی
• ضعف در تولید برای صادرات، و تدوین طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی عمدتاً براساس بازارهای داخلی و نه صادراتی
پایان نامه - مقاله - پروژه
• گستردگی و تنوع بازارهای پیرامونی و تنوع تقاضا و روبه‌رشدبودن اغلب آنها و منابع غنی، زیر ساختهای ایجادشده و ظرفیت‌سازی عمرانی فنی، انسانی، اطلاعاتی در کشور
• بسته‌‌بندی کالاهای صادراتی ایران
• ضعف در طراحی بسته‌بندی محصولات جدید صادراتی متناسب با نیازهای بازارهای جهانی
• مدیریت اطلاعات تجارت خارجی
• توسعه کمی و کیفی سیستم‌های اطلاعات تجارت و شبکه‌ها
بنگاه‌های شایسته صادراتی

 

 • ضعف بهره‌وری و عوامل درونی بنگاه‌ها به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط اعم از: مدیریتی، مالی، بازاریابی، نیروی انسانی، عملیاتی، تحقیق و توسعه
  • کوچک بودن مقیاس تولید و عملیات بنگاه‌ها عموماً در سطح ملی بویژه در سطح منطقه‌ای و جهانی

 

 • فقدان یا ضعف نام و نشان‌های بنگاه‌ها و محصولات ایران در تقریباً تمامی بازارهای جهان
  • وضعیت صادرات کالاها و خدمات صادراتی فعلی

 

 • شمار زیاد محصولات (کالا و خدمات) تولید داخلی در زمینه‌های متنوع
  • تنوع بخشی به ظرفیت‌های صادراتی کشور و تولید کالاها و خدمات جدید صادراتی
  • ظرفیت‌های طراحی، مهندسی، برنامه‌ریزی، نصب، راه‌اندازی، تولید و…
  • ضعف مناسبات دوربرد تأمین‌کننده ـ مشتری با کانال‌های توزیع و مشتریان در بازارهای صادرات
  • وضعیت ماندگاری در بازارها و تنوع بازارهای صادراتی کالاها و خدمات ایران و روابط اقتصادی کشور
  • گسترش ارتباطات بازاریابی با بسیاری از بازارهای پیرامونی و توسعه روابط اقتصادی تجاری ج.ا.ایران با بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اسلامی
  • ضعف در توانایی انطباق محصول براساس تحقیق و توسعه بازار صادراتی، محصول و فرایند به عنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت در بازارهای صادراتی
  • تاثیر پیامدهای برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات
  • ضعف در دسترسی به بازارهای بزرگ و پیشرفته
  ـ راهبردهای اصلی و فرعی توسعه صادرات غیرنفتی:

 

 • فرهنگ‌سازی صادرات
  • نهادینه‌سازی ارزش‌های صادراتی (نشان‌ها، علایم، مدال‌ها و… )
  • آموزش عمومی مباحث مرتبط با صادرات

 

 • راهبردها و سیاست‌های مربوط به ارتقاء فن‌آوری در سطح ملی
   • راهبردهای قانونی و مقرراتی و سیاستهای تجاری در سطح ملی
  • قوانین و مقررات مرتبط با مباحث اقتصادی و به ویژه تجارت (قانون تجارت، قانون گمرک، قانون کار و…)
   • راهبردهای ماندگاری در بازارها و تنوع بازارهای صادراتی کالاها و خدمات ایران
  • تحقیقات بازارهای صادراتی
  • برنامه‌های راهبردی بازاریابی و توصیه‌های محصول ـ بازار
  • حفظ و افزایش سهم بازار (محصولات فعلی در بازارهای فعلی(
  • تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی
  • رویدادهای بازاریابی و تجاری
  • نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها
  • هیأت‌های تجاری، بازاریابی، سرمایه‌گذاری، حقیقت‌یاب
  • سایر رویدادهای مرتبط با تجارت
  • تبلیغات و نام و نشانها
  • اتاق‌های مشترک، تشکل‌های تجار ایرانی مقیم خارج
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:51:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم