کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملجستجو


 دوم) مخارج کالاهای خریداری شده می‎تواند از طریق مقدار فیزیکی کالاهای مبادله شده ضربدر متوسط قیمت این کالاها اندازه‎گیری شود. (Y = P.y)
از این دو رابطه به این نتیجه می‏رسیم که: (M.V = P.Y)
که در روابط فوق: Y، ارزش اسمی تولید (درآمد اسمی)؛ y، تولید واقعی کالاها؛ P، سطح قیمت‎ها؛ M، عرضه پول؛ V، سرعت گردش پول می‎باشد.
انواع روابط مقداری به دو دسته که هرکدام شامل دو قسمت هستند، که یکی تأکید بر جمع ارزش کالاها و ایجاد درآمد و دیگری تأکید بر ابزارهای پرداخت دارد، تقسیم می‎شوند: رویکرد درآمدی به رابطه مقداری (M.VMy ≡ Py.y) و رویکرد معاملاتی به رابطه مقداری (M.VMT ≡ PT.T) است. رابطه مقداری پول می تواند با جداسازی میان اجزای پول به صورت (D.VD+C.V≡ Py.y) و همچنین برحسب پایه پولی (B.VB≡Py.y) بیان شود.
که VMy سرعت درآمدی گردش مقادیر پول M، VMT سرعت معاملاتی گردش هر دوره از مقادیر پول M، Py متوسط سطح قیمت کالاهای تولیدشده جاری، PT متوسط سطح قیمت معاملات، y تولید واقعی کل کالاها، T تعداد معاملات طی دوره، C اسکناس و مسکوک در دست مردم، D سپرده‎های دیداری، VCy سرعت گردش اسکناس و مسکوک، VD سرعت گردش سپرده‎های دیداری و VB سرعت گردش در پایه پولی می‎باشد.
سه رویکرد به تئوری مقداری وجود دارد: ایروینگ فیشر، پیگو، ویکسل
۲-۱-۱-۱- رویکرد معاملاتی به تئوری مقداری (فیشر)
فیشر از دید کلان به تقاضای پول نگریسته و اینکه مردم باید نسبت ثابتی از معاملات خود را به صورت پول نگهداری کنند. وی با این دید که مخارج کالاها از دو طریق پول و سپرده دیداری در بانک‎ها پرداخت می‎شوند، مخارج کل را به صورت زیر تعریف می‎کند و تأکید دارد از آنجایی‎که ذخایر بانکی به نسبت تقریباً ثابتی در مقایسه با سپرده‎های بانکی نگهداری می‎شوند و افراد و بنگاه‎ها رابطه بین پول و مقادیر سپرده‎هایشان را به صورت نسبتاً ثابتی حفظ می‎کنند، لذا C و D به تناسب تغییر می‎کنند. (D.VD+C.V≡ Py.y)
وی برای تبدیل رابطه مقداری به تئوری مقداری ۲ گزاره را در نظر می‎گیرد: ۱) سرعت گردش پول به شرایط فنی بستگی دارد و هیچ رابطه‎ای با میزان پول در گردش ندارد. بستگی به سرعت در گردش افراد بیشماری دارد. در نتیجه بستگی به تراکم جمعیت، شیوه‌های تجارتی، سرعت حمل و نقل و دیگر شرایط فنی خواهد داشت. از آنجایی‎که سرعت گردش را می‎توان نسبت درآمد واقعی به حجم پول تعریف کرد، لذا یک متغیر واقعی است و مانند دیگر متغیرهای واقعی مستقل از عرضه پول و سطح قیمت می‎‏باشد.
پایان نامه - مقاله - پروژه
۲) حجم بازرگانی مستقل از مقدار پول می‎باشد. همه‎ی فرایند تولید، حمل و نقل و فروش مربوط به تکنیک و ظرفیت فیزیکی می‎‏باشد. هیچ‎کدام به میزان پول بستگی ندارد. تورم پول رایج، تولید زمین‏ها و کارخانجات را بالا نمی‎برد و همچنین سرعت کشتی‎ها و قطارهای باربری را بالا نمی‎برد. این گزاره بر این اساس است که تئوری کلاسیکی در اوائل قرن ۱۹ غالباً بیان‎کننده این موضوع بود که بازار نیروی کار شفاف است و تولید و اشتغال کامل برقرار خواهد بود و در همین سطح باقی خواهد ماند. برطبق این تئوری، فیشر فرض می‎کند تغییر در عرضه پول تأثیری بر تولید کالاها ندارد.
فیشر چنین استدلال می‎کند که سرعت گردش پول توسط نهاده‎هایی در اقتصاد که بر نحوه انجام مبادلات افراد موثر هستند، تعیین می‎شود. مثلاً استفاده از حساب جاری یا کارت‎های اعتباری به جای پول نقد که منجر به افزایش سرعت گردش پول می‎شود؛ و از آنجایی‎که این خصوصیات نهادی به آرامی بر سرعت گردش پول تأثیر می‎گذارند، آن را در کوتاه‎مدت ثابت فرض می‎کند. منتها تبدیل رابطه مقداری به نظریه مقداری مستلزم اینست که زمانی‎که مراجع پولی میزان پول رایج را در اقتصاد افزایش می‎دهند، به همان تناسب سپرده‎های بانکی را نیز افزایش دهند. دو عامل مؤثر بر تقاضای پول فیشر: ۱) سطح مبادلات ۲) نهادهای اقتصادی موثر بر شیوه‎ی مبادلات.
از منظر تئوری، سرعت نه در کوتاه‎مدت و نه در بلندمدت ثابت نیست. بعدها ثابت می‎شود کشش درآمدی پول کمتر از واحد است. بنابراین همان‎گونه که درآمد تغییر می‎کند، سرعت گردش نیز تغییر می‎کند. بعلاوه کشش تقاضای پول نسبت به نرخ سود علی‎الحساب بانکی منفی است؛ بطوریکه افزایش در نرخ بهره سرعت گردش پول را افزایش می‎دهد. عوامل دیگری نیز برای تغییر سرعت وجود دارند: از جمله نوآوری‎ها. مکانیزم انتقال مستقیم فیشر نیز اثبات می‎کند که تغییر در عرضه پول منجر به تغییر در مخارج کل بطور مستقیم شده و سپس منجر به تغییری متناسب در قیمت‎ها می‎شود.
۲-۱-۱-۲- رویکرد مانده نقدی به تئوری مقداری: مکتب کمبریج (مارشال، پیگو، کینز)
در مکتب کمبریج از دید خرد به انگیزه افراد در نگهداری پول دقت می‎شود و همانند تقاضای کالا تمایلات افراد لحاظ می‎شود. مطلوبیتی که در تقاضای کالا مطرح بود، در بحث تقاضای پول، به‎عنوان انگیزه معاملاتی پول است و هزینه فرصت نگهداری پول عدم دریافت نرخ بهره است.
از نظر پیگو، مردم به دو دلیل تأمین راحتی و تأمین امنیت، اقدام به نگهداری پول رایج و سپرده دیداری می‎کنند. اولی در ارتباط با تقاضای پول به‎عنوان وظیفه مبادله بودن آن و دومی به‎عنوان وظیفه ذخیره ارزش بودن آن می‎‏باشد. وی ادعا می‎کند افراد به طور مستقیم با تقاضای پول رایج و سپرده دیداری در ارتباط نیستند. بلکه از طریق ارتباطشان با منابع کل خود در ارتباط خواهند بود. این منابع برحسب انباره (ثروت) و بر‎حسب روانه (درآمد) تفسیر می‎شوند. فرد با ضرر درآمد واقعی که از طریق محدودیت منابعی که به سرمایه‎گذاری اختصاص داده شده و رضایتی که از طریق مصرف آنی منابعش و عدم سرمایه‎گذاری حاصل شده در ارتباط است. پس تقاضای پول پیگو تابعی از نرخ بازده سرمایه‎گذاری (که از طریق بهره‏وری نهایی سرمایه تعیین می‎شود) و رضایت نهایی از دست رفته ناشی از مصرف کمتر می‎‏باشد. طبق این فرض، پیگو به تعیین سطح قیمت نیز پرداخته و اثبات می‎کند که سطح قیمت متناسب با عرضه پول تغییر خواهد کرد.
سرعت گردش پول پیگو به نرخ بهره بستگی دارد، پس ثابت نیست. با استقلال نرخ بهره تعادلی و بهره‏وری نهایی سرمایه از عرضه پول، سطح تعادلی سرعت نیز مستقل از عرضه پول می‎‏باشد. این استقلال همیشگی نیست. از آنجایی‎که سرعت می‎تواند به عوامل متغیرهای دیگری نیز مانند فعالیت بانک‎ها و شیوه‏های پرداختی بستگی داشته باشد و این‎ها اغلب در طی زمان تغییر می‎کنند.
۲-۱-۱-۳- رویکرد اقتصاد اعتباری (ویکسل)
ویکسل اقتصاددان پولی کلاسیکی در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم و شرح دهنده تئوری مقداری پول است. اجزای تحلیل ویکسل منجر به تدوین تجزیه و تحلیل مدرن اقتصاد کلان شده است. به نظر می‎رسد عقاید وی اهمیت بیشتری در دو دهه اخیر یافته‎اند، از آنجایی‎که چندین بانک مرکزی در اقتصادهای توسعه‎یافته استفاده از نرخ بهره را بعنوان ابزار اصلی سیاست‎های پولی خود پذیرفته‎اند. به طوری‎که تجزیه و تحلیلی را مناسب می‎دانند که نرخ بهره را بجای عرضه پول برونزا می‎داند و عرضه پول را درونزا می‌داند.
ویکسل به دنبال دفاع از تئوری مقداری پول به عنوان تئوری تعیین قیمت در مقابل تئوری جایگزین‎ آن، تئوری تعیین قیمت بر اساس هزینه کامل، بوده است. طبق این تئوری هر بنگاه قیمت محصولاتش را بر اساس هزینه تولید آن‎ها، شامل حاشیه سود، با سطح قیمت کل که صرفاً متوسط قیمت‌های فردی تعیین شده توسط بنگاه است، تعیین می‎کند. میزان عرضه پول در اقتصاد خودش را با این سطح قیمت تطبیق می‎دهد و بنابراین با سطح قیمت تعیین می‎شود بجای آنکه آن را تعیین کند. وی این نوع تعیین قیمت را اشتباه می‎داند و بیان می‎کند که سطح قیمت تعیین شده توسط بنگاه نسبی می‎باشد و سطح قیمت مطلق، با مقدار پول در اقتصاد نسبت به سطح تولید ملی تعیین می‎شوند، از آنجایی‎که کالاها در مقابل پول مبادله می‎شوند و نه در مقابل یکدیگر.
ویکسل در تئوری مقداری به دنبال انتقال تمرکز بر مکانیسم انتقال تغییرات مربوط در عرضه پول به تغییرات سطح قیمت‎هاست. او این مکانیسم را برای اقتصادهایی که پول رایج اعتباری یا فلز استفاده می‏کنند و یا اقتصاد خالص اعتباری تعیین می‎کند. در اصطلاحات اقتصاد کلان امروزی، تجزیه و تحلیل وی از اقتصاد اعتباری خالص ضرورتاً کوتاه‎مدت است؛ چراکه تحلیل وی فرض می‎کند در تولید کالاها عامل نیروی کار، تکنولوژی و سهام سرمایه ثابت‎اند. این تأکید بر کوتاه‎مدت با تأکید فیشر و پیگو در تعیین بلندمدت محصول در تضاد است. بعلاوه ویکسل فرض می‎کند که اقتصاد یک اقتصاد اعتباری خالص است که در آن مردم پول نگه نمی‎دارند و تمامی معاملات با چک از حساب قابل چک کشیدن پرداخت می‎شوند و در مقابل حساب سپرده آن‎ها هیچ ذخیره‌ای نگهداری نمی‎شود.[۱۰]
۲-۱-۲- نظریه کینز بر تقاضای پول
کینز اعتبار تئوری مقداری را رد کرد. در مقابل فرض تئوری مقداری، نبود اشتغال کامل را در اقتصاد ادعا کرد و بیان کرد که تولید و سرعت گردش پول به عرضه پول بستگی دارند. کینز “اهداف” پیگو را به‎عنوان “انگیزه” بیان می‎کند و بجای هدف تأمین راحتی انگیزه معاملاتی و بجای هدف تأمین امنیت انگیزه سفته‎بازی را معرفی می‎کند. منتهی کینز بیشتر بر انگیزه سفته‎بازیش معروف شد.
الف) تقاضای معاملاتی پول کینز: تعریف کینز از انگیزه معاملاتی” نیاز نقدی برای معاملات شخصی و مبادلات تجاری در دوره جاری” می‎‏باشد. به اعتقاد وی سطح مبادلاتی که فرد یا جامعه انجام می‎دهد با هردوی درآمد فرد یا جامعه و تقاضای معاملاتی پول رابطه باثباتی دارد. لذا رابطه بین تقاضای معاملاتی پول و سطح درآمد نیز رابطه باثباتی است. انگیزه معاملاتی به “انگیزه درآمدی” برای ایجاد فاصله زمانی بین دریافت درآمد و خرج کردن آن توسط خانوار و “انگیزه تجاری” برای ایجاد فاصله زمانی بین پرداخت توسط بنگاه‎ها و دریافت آن‎ها از فروش محصولاتشان، تقسیم می‎شود. وی با پیروی از الگوی پیگو چنین استدلال می‎کند: “هیچ دلیلی برای این فرض که سرعت گردش پول (V) ثابت است، وجود ندارد. ارزش آن بستگی به خصوصیت سازمان بانکی و صنعتی، همچنین عادت‎های اجتماعی، توزیع درآمد بین طبقات مختلف و هزینه مؤثر از نگهداری مانده نقدی بیکار دارد. با این وجود اگر دوره کوتاهی از زمان را درنظر بگیریم و هیچ تغییر عمده‎ای را در هیچ‎یک از این عوامل فرض کنیم، می‎توان V را ثابت فرض کرد".
ب) تقاضای احتیاطی پول کینز: کینز انگیزه احتیاطی را اینگونه تعریف می‎کند: “درخواست امنیت برای معادل نقدی آتی از نسبت معینی از منابع کل” و همچنین “برای فراهم آوردن احتمال نیاز به خرج ناگهانی و برای فرصت‏های پیش‎بینی نشده‎ی خریدهای سودآور و همچنین نگهداری دارایی که ارزش آن برحسب پول ثابت می‎‏باشد". کینز تعریفش را اینگونه بسط می‎دهد:"اگر نیاز به پول نقد قبل از اتمام سررسید بدهی بلندمدت به وجود آید، ریسک ضرر در خرید بدهی بلندمدت و بعداً تبدیل آن به پول نقد در مقایسه با نگهداری پول نقد وجود دارد.”
انگیزه احتیاطی به علت نا اطمینانی درآمدهای آتی و نیازهای مصرفی و خریدهای آتی می‎‏باشد که این خریدها فقط با پرداخت پول صورت می‎گیرد. فرد انتظارات ذهنی‎اش را برای زمان‎ها و مقادیر موردنیاز برای پرداخت‏هایش و دریافت درآمدهایش شکل می‎دهد و براساس میزان بهینه مقادیر پولی‎اش و دیگر دارایی‎ها از منظر انتظاراتش تصمیم‎گیری خواهد کرد.
ج) تقاضای سفته‎بازی کینز: کینز پول را وسیله‎ای برای ذخیره ارزش می‎داند و بدین دلیل به انگیزه بورس‎‏بازی نگهداری می‎شود. کل دارایی را به دو قسمت پول و اوراق تقسیم می‎کند و نرخ بهره را به‎عنوان هزینه فرصت نگهداری پول می‎داند و عدم اطمینان نسبت به نرخ بهره‎ آینده را در تقاضای پول مؤثر می‎داند.
به اعتقاد کینز عاملی که در تصمیم‎گیری افراد برای خرید اوراق قرضه نقش دارد، فقط نرخ بهره جاری بازار نیست، بلکه نرخ نفع یا ضرر انتظاری ناشی از تغییر قیمت اوراق نیز مهم است. در استخراج تقاضای پول کل، افراد این فرض را درنظر می‎گیرند که افراد دارای انتظارات متفاوتی نسبت به نرخ بهره‎های آتی هستند. مثلاً فردی که باور دارد، نرخ بهره آتی بالاتر از نرخ بهره فرض شده توسط بازار است، دلیل خوبی برای نگهداری مانده نقدی دارد.
در این انگیزه فرد با ارزش سررسید پرتفولیو- برابر با سرمایه سرمایه‎گذاری شده بعلاوه بهره انباشت‎شده- در ابتدای دوره بعد در ارتباط است. فرد نرخ بهره‎ای خاص را در ابتدای دوره بعد و به تبع آن قیمت هر نوع اوراق را پیش‎بینی می‎کند. اگر انتظار داشته باشد قیمت اوراق بعلاوه بهره انباشت شده از قیمت‎های رایج بالاتر باشد، فرد انتظار سود خالص نگهداری اوراق را دارد و همه‎ی وجوهش را به صورت اوراق نگهداری می‎کند تا بصورت پول، که فرض شده بود بهره‎ای پرداخت نمی‎کند و بنابراین سود خالص صفر دارد. حالت عکس آن برای نگهداری پول اثبات می‎شود. درنتیجه هرفرد یا پول و یا اوراق نگهداری می‎کند تا هر دو را به صورت همزمان.
برخی افراد انتظار افزایش در قیمت اوراق را دارند و پیش خریدان بازار اوراق نام دارند که افزایش در دارایی‎های اوراق را انتخاب می‎کنند، درحالیکه برخی دیگر انتظار کاهش را دارند و کاهش دارایی‎های اوراق را خواستار کاهش دارایی‎های اوراقشان هستند که سلف فروشان بازار نام دارند. برتری پیش خریدان در بازار اوراق قیمت‎های اوراق را بالا برده و نرخ بهره را پایین می‏آورد. این جابجایی پیش خریدان را به سلف فروشان تبدیل می‎کند، تا جایی‏که تعادل قیمت اوراق برقرار شود یعنی جایی‎که تقاضای اوراق با عرضه‎ی آن برابری کند. بنابراین تقاضای سفته‎بازی پولی توسط سلف فروشان همزمان با افزایش قیمت اوراق افزایش یافته و همزمان با کاهش نرخ بهره کاهش می‎یابد. بطوری‎که تقاضای سفته‎بازی کل برای پول رابطه معکوس با نرخ بهره دارد.
تابع تقاضای نقدینگی کینز دو ویژگی غیرخطی بودن و بی‎ثباتی را دارد. فرض کنید انتظارات افراد نسبت به آینده تغییر کند و یا اتفاقات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رخ دهد این عوامل منجر به انتقال منحنی تقاضا می‎شود و از آنجایی‎که این عوامل دائم درحال تغییرند، منحنی تقاضای نقدینگی پول نیز همواره در حال انتقال است. [۱۱]
۲-۱-۳-تئوری‎های تقاضای پول پس از کینز[۱۲]
پس از کمک کینز به تئوری تقاضای پول، محققان تئوری‎های دیگری را به منظور بررسی طبیعت و تعیین‎کننده‎های توابع تقاضای پول مطرح کردند که هم درآمد و هم نرخ‎های بهره را به عنوان متغیر مستقل شامل می‎شد. این تئوری‎ها به طور آشکار به حوزه وسیعی از فرضیه‎ها اشاره می‌کردند. این فرضیه‎ها با تأکید بر ملاحظات معاملاتی، سفته بازی، احتیاطی یا سودمندی[۱۳] نگهداری پول مطرح می‌شدند. بخش ذیل به طور خلاصه جنبه‎های اصلی این تئوری‎ها را مورد بحث قرار می‎دهد.
دو ویژگی پول- وسیله مبادله و ذخیره ارزش- زیر بنای تئوری‎های بعد از کینز را تشکیل می‌دهند. عملکرد پول به عنوان وسیله مبادله، مدل‎های معاملاتی یا کنترل موجودی [۱۴]را پایه ریزی کرد. در این مدل‎ها فرض می‌شود که سطح معاملات معین و شناخته شده است. از طرف دیگر مدل‎های تقاضای احتیاطی[۱۵]، خالص جریان وجود نقد را نامشخص می‌دانند. عملکرد پول به صورت ذخیره ارزش مدل‎های دارایی یا پرتفوی[۱۶] را می‎دهد که در آن‎ها پول به عنوان قسمتی از سبد دارایی افراد نگهداری می‌شود.
خصوصیات ویژه پول موجب فرمول بندی تئوری‎هایی می‌شود که بر پایه انگیزه‎های آشکار نگهداری آن بنا شده‎اند. البته تئوری‎هایی هم وجود دارند که انگیزه‌های نگهداری پول را نادیده می‌گیرند و تقاضای پول را در چارچوب تئوری تقاضای مصرف کننده تحلیل می‌کنند.[۱۷]
۲-۱-۳-۱- تحلیل بامول بر تقاضای معاملاتی پول
کینز تقاضای معاملاتی برای پول را ناشی از انگیزه مبادلاتی مطرح می‎کند، اما تئوری‎ای برای تعیین و اندازه‎گیری آن تصریح نکرده بود؛ مخصوصاً اینکه وی فرض کرده بود که این تقاضا به صورت خطی به درآمد جاری بستگی دارد، اما به نرخ بهره بستگی ندارد.
پیشرفت‎هایی طی دهه ۱۹۵۰ تقاضا برای مقادیر معاملات را از دیدگاه فردی که هزینه مالی معاملات را با نگهداری مقادیر پول و دیگر دارایی‎ها مینیمم می‎کند، تحلیل کردند. این تحلیل نشان داد که تقاضای معاملات برای پول به طور معکوس به نرخ بهره بستگی دارد. تحلیل‎های اولیه در این رابطه توسط بامول (۱۹۵۳) و توبین (۱۹۵۶) نشان داده شد. سخن ذیل این مطلب را از نقطه نظر بامول مطرح می‎کند.
فروض اساسی بامول عبارتند از:

 

    1. هیچگونه نا اطمینانی در زمانبندی یا مقدار دریافت‎ها و مخارج فرد وجود ندارد.

 

    1. فرد تمایل دارد مقدار Y از مخارج را که در یک جریان یکنواخت طی یک دوره زمانی خاص خرج شده است و از قبل صاحب وجوهی برای تأمین این مخارج بوده است، را تأمین کند. همه پرداخت‎ها به صورت نقدی انجام می‎شود.

 

    1. تنها دو دارایی پول و اوراق قرضه وجود دارد. دارایی پول بهره‎ای پرداخت نمی‎کند، اما دارایی اوراق، بهره r را پرداخت می‎کند. هیچگونه هزینه استفاده از خدمات پول و اوراق وجود ندارد، اما هزینه انتقال از یکی به دیگری وجود دارد.

 

    1. فرد تمایل به برداشت نقدی از اوراقش را به میزان w در فواصل زمانی مشخص طی یک دوره دارد. هر بار که وی برداشت انجام می‎دهد، باید متحمل یک هزینه حق العملی (انتقال پول- اوراق) گردد که شامل دو جزء هزینه ثابت B0به ازای هر برداشت و یک هزینه متغیر B1به ازای هر دلار برداشت می‎باشد. مثال این هزینه کارمزد کارگزاران، هزینه‎های بانکی، تسهیلات برداشت از اوراق قرضه،… می‎باشد.

 

بنابراین هزینه کل برداشت به ازای n تعداد برداشت عبارتست از:
به عقیده بامول هزینه فرصت کل از تأمین مالی Y از مخارج برابر است با جمع هزینه برداشت Y از سرمایه‏گذاری‎ها و بهره از دست رفته در نگهداری متوسط پول نقد ® به میزان W/2.
و تقاضای معاملاتی وی برابر است با:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1400-08-16] [ 08:03:00 ق.ظ ]
۳- فراگرد ارتباطی میان کنشی است:
اکثر جامعه شناسان و دست اندرکاران علوم اجتماعی به معنی وسیع کلمه، میان کنشی یا کنش متقابل را در مورد ارتباطات، مبادله دو سویه[۵۰] پیام ها بین دو انسانی که به عمل ارتباطی پرداخته اند می دانند که به دگرگونی و تغییر در یکی از آنها یا هر دوی آنها می انجامد. (فرهنگی، ۱۳۸۰، ۲۳)
میان کنش، زمانی رخ می دهد که یک جریان و رابطه داد و ستدی در بین اجزای آن فراگرد به وجود آید. میان کنش در ارتباطات عموما به تبادل پیام ها اطلاق می شود که میان دو نفر در جریان است که این، خود منتج به تغییر در پیام ها شود. به گونه ای روشن، وقتی دو نفر در یک فراگرد ارتباطی درگیر می شوند، در تمام لحظه های تبادل و میان کنش، هر یک دگرگون می شوند و این دگرگونی خود ناشی از دگرگونی در نگرش ها و تمایلات هر یک از آنها است. پیام ها چه کلامی و چه غیر کلامی، تأثیری در طرف مقابل می گذارند و آن تأثیر منجر به دگرگونی در نگرش ها و رفتارهای فرد مقابل می شود و او را بر آن می دارد که از طریق مکانیزم بازخور عکس العملی نشان دهد که متمایز با آنچه قبلاً از خود نشان داده است، باشد. این خود در فرستنده پیام تأثیر می گذارد و او نیز دگرگون می شود و ممکن است با شدت بیشتر به کار خود ادامه دهد و یا اینکه از تاب و توان گذشته کمی بکاهد. (همان، ۱۳۸۰، ۲۳)
در ارتباطات، آنچه میان دو طرف مبادله می شود پیام است. پیام عموما به آنچه نوشته و یا به آنچه گفته می شود، اطلاق می گردد، اما باید توجه داشت که پیام فقط بر نوشتار و گفتار خاتمه نمی یابد. بخش عظیمی از پیام هایی که میان مردم مبادله می شوند، در کسوت نوشتار و گفتار در نمی آیند، بلکه بیشتر اعمالی هستند که انجام می دهند و حرکاتی که از آنان به منصه ظهور می رسد. به عبارت دیگر رفتارها، طرز لباس پوشیدن آنها، بلندی و کوتاهی موی سر و یا ریش شان، نوع وسیله نقلیه ای که استفاده می کنند، همه و همه پیامی هستند که از فردی به دیگری منتقل می شود و به او تفهیم می کند که طرف مقابل چگونه آدمی است و چگونه می اندیشد و چه احساسی دارد. (همان، ۱۳۸۰، ۲۴)
۴- ارتباطات می تواند ارادی باشد یا غیر ارادی:
در یک فراگرد ارتباطی، از نظر توجه و عدم توجه یا ارادی یا غیر ارادی بودن فراگرد، از نظر فرستنده پیام و یا گیرنده پیام با موارد زیر مواجه خواهیم بود:
الف- فرستنده پیام به گونه ای ارادی پیامی را برای گیرنده ای می فرستد که او نیز به گونه ای ارادی پیام را دریافت می کند.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
ب- فرستنده پیام ممکن است به گونه ای غیر ارادی پیامی را به گیرنده پیام ارسال دارد که او به صورت ارادی پیام را دریافت می کند.
ج- در مقابل، ممکن است فردی که پیام را می فرستد کاملاً آگاه بوده و به گونه ای ارادی پیام خود را برای «پیام گیر» ارسال دارد، اما در مقابل گیرنده و یا «پیام گیر» به گونه ای ناخودآگاه و یا غیر ارادی از خود واکنش نشان دهد.
د- در نهایت، ممکن است هر دو سوی فراگرد ارتباطی، یعنی فرستنده پیام و گیرنده آن هر دو، نسبت به فراگرد ارتباطی و پیام ارسالی ناآگاه باشند. اغلب رفتارهای غیر کلامی[۵۱] ما، همچون لباس و طرز پوشیدن لباس، در این طبقه قرار می گیرد. (همان، ۱۳۸۰، ۲۴-۲۵)
۵- فراگرد ارتباطی می تواند تعاملی یا مراوده ای باشد:
فراگرد ارتباطی در محیط شکل می گیرد و انجام می پذیرد. محیط نه تنها به فراگرد ارتباطی و نوع آن تأثیر می گذارد، بلکه به ادراکات[۵۲]، آنچه بین خود رد و بدل می کنیم، و حتی در سطحی که ارتباطی می گیریم نیز تأثیر می گذارد. ما در خلاء با یکدیگر ارتباط نمی گیریم. کنش ها و واکنش های ما در مقابل یکدیگر در چارچوب نظام اجتماعی و شرایط فیزیکی حاکم بر ماست. (همان، ۱۳۸۰، ۲۷)
محیط فیزیکی و شرایط اجتماعی که در آن قرار می گیریم، نگرش و رفتار ما را همان گونه که دیدیم تغییر می دهد و در نتیجه ما با دیگران همواره به گونه ای متفاوت ارتباط برقرار می کنیم. به عبارت دیگر ارتباط ما با دیگران موکول به وضعیت و شرایط حاکم بر ماست. ارتباط ما با دیگران همواره متفاوت است و ما خود نیز همواره در حالت متفاوتی نسبت به قبل از خود هستیم. (همان، ۱۳۸۰، ۲۹)
۶- فراگرد ارتباطی، عملکردی یا مبتنی بر وظیفه است:
۱- وظیفه پیوستگی[۵۳]
۲- وظیفه اطلاعاتی و استدراکی[۵۴]
۳- وظیفه تأثیرگذاری[۵۵]
۴- وظیفه تصمیم گیری[۵۶]
۵- وظیفه تصدیق[۵۷] (همان، ۱۳۸۰، ۳۶-۳۳)
۲-۱-۵- لذت یا مسرت
تمام فعالیت های ارتباطی هدف خود را انتقال مفهوم و یا اطلاعات نمی دانند. در حقیقت، هدف اساسی «مکتب مراوده ای» یا «تحلیل تعاملی»[۵۸] در ارتباطات این است که ارتباط برای ایجاد شرایط مناسب تر زیستن با هم و زندگی بهتر است. این ارتباط گاه در «ارتباط اجتماعی»[۵۹] یا «حافظ روابط انسانی» و برخوردهای مناسب بین افراد است. بسیاری از روابط ساده و کوتاه زندگی ما با دیگران مانند «سلام»، «حال شما چطور است؟»، «روز خوبی داشته باشید»، «روز خوش» و غیره در شمار این ارتباط اند و این هدف را دارند که بتوانیم رابطه بهتری با دیگران داشته باشیم و زندگی خوش تری را با آنها پایه گذاری کنیم. (فرهنگی، ۱۳۸۰، ۴۱)
۲-۱-۶- گسترش روابط
اکثرا چنین باوری وجود دارد که اگر شخصی بتواند کلمات مناسب را انتخاب کند و پیام خود را در زمان مناسب و با حالتی مختصر و مفید ارسال دارد، ارتباط کامل انجام شده است و می توان مطمئن بود که فرستنده پیام به اهداف خود، جامه عمل پوشانده است. ولی اثر بخشی عمومی ارتباطی، نیازمند فضای روانی مثبت و قابل اتکاء و اعتماد می باشد. زمانی که فضای ارتباطی، فضایی نامناسب بوده و بر آسمان روابط انسان ها ابر عدم اعتماد سایه گستر باشد، صدها فرصت مخرب و بنیان برانداز ارتباطی پدید می آیند که هر کدام آنها توانایی آن را دارند که رابطه موجود را به نیستی و نابودی کشانند. هر چند که بهترین پیام با ماهرانه ترین شیوه های ارسال پیام، انتخاب و ارسال شده باشند. (همان، ۱۳۸۰، ۴۳)
۲-۱-۷- اختلالات
اختلالات یا پارازیت ها، به کلیه عوامل و پدیده هایی اطلاق می شوند که موجب تضعیف اثربخشی فراگرد ارتباطی می شوند. همان طور که اشاره شد این اختلالات در تمام زمینه ها و بر روی کلیه اجزای ارتباطی اثرگذارند.
اختلالات به دو دسته تقسیم شده اند: ۱- اختلالات درونی ۲- اختلالات برونی
۱- اختلالات درونی: اختلالات درونی بیشتر به خود اجزای ارتباطی بر می گردد و در مورد فرستنده پیام و گیرنده آن اکثرا آن را مشاهده می کنیم. مثل خستگی، بی توجهی و سازمان نیافتگی و غیره.
۲- اختلالات برونی: اختلالات برونی بیشتر به محیط[۶۰] ارتباطی توجه دارد و از آن نشأت می گیرد. مثل سر و صدا و گرما و سرمای زیاد.
حوزهای تجربی فرستنده و گیرنده پیام نیز در فراگرد ارتباطی تأثیر شگرفی دارد. هر اندازه این دو حوزه به یکدیگر نزدیک تر باشد، فراگرد ارتباطی تسهیل شده به اثربخشی بیشتری دسترسی می یابیم. (فرهنگی، ۱۳۸۰، ۶۳)
۲-۱-۸- رفتارهای مبتنی بر جنسیت
در سال های اخیر، سوالی که بسیار زیاد مطرح می شود و مورد توجه عده کثیری قرار گرفته این است که آیا رفتارهای کاملا متفاوت ارتباطی از نظر کلامی و غیر کلامی میان دو جنس زن و مرد، ذاتی است یا اکتسابی. به عبارت دیگر مردان و زنان در رفتارهای ارتباطی خود با دیگران به چه میزان بر اساس سائقهای جنسی و یا درونی و غریزی خود رفتار می کنند و چه اندازه بر اساس یادگیری خود رفتارها را شکل می دهند. صرف نظر از برخی تفاوت های بیولوژیکی و جسمی، میان مردان و زنان که اجتناب ناپذیر است، نظریه پردازان یادگیری اجتماعی، با توان اقناعی بالایی چنین بحث می کنند که بسیاری از تفاوت های روانی بین این دو جنس فراگرفتنی است و در سال های اولیه زندگی آنان شکل می گیرد. این شکل گیری بر اساس تقویت و الگوبرداری است. از این رو، آنان بیشتر از رفتارهای ویژه زنانه یا مردانه بحث می کنند و بین آن دو تمایز قایلند. این رفتارها مبتنی بر جنس بوده و بر اساس جنسیت پاداش داده می شوند و یا نمی شوند. (همان، ۱۳۸۰، ۸۰)
۲-۱-۹- نفوذ و اثرگذاری بر دیگران از طریق بازخورد
بازخورد در روابط میان فردی[۶۱] می تواند به نتایج رابطه یا میان کنش به شیوه های بسیار ظریف و حساس اثر بگذارد. مثلا بی توجهی یک مخاطب به گفته های فرستنده پیام پس از مدت کوتاه او را در ارسال پیام مأیوس می کند. (همان، ۱۳۸۰، ۸۶)
«بارکر»[۶۲] در مورد بازخورد چنین می نویسد: «ارسال بازخورد یک رفتار فرا گرفتنی است. اگر شما بتوانید به بازخور غلبه کنید و دریابید که بازخور فرستاده شده، نامطلوب و یا غیرقابل انتظار است، به اصلاح رفتار ارتباطی خود خواهید پرداخت و سعی خواهید کرد که بازخور مورد انتظار خود را دریافت کنید. (همان، ۱۳۸۰، ۸۸)
در محدوده ارتباطات زمانی در سال های اخیر به بازخور و اصلاح آن توجه ویژه ای شده است. متخصصان این رشته عقیده دارند که با اصلاح مکانیسم بازخور و استقرار شرایط مناسب برای ارائه درست و به موقع آن در سازمان ها، میلیون ها دلار منفعت نصیب سازمان های ذیربط می شود؛ در یک پژوهش که پژوهشگران بر روی مدیران و سرپرستان یک سازمان صنعتی کاملا اتوماتیک با بیش از ۶۰۰۰ پرسنل انجام داده اند و هدف آنها اصلاح مهارت های ارتباطی مدیران و سرپرستان بوده است به این نتیجه رسیده اند که یکی از بهترین و مطمئن ترین راه های حصول به کارآیی بیشتر در میان کارکنان، دادن بازخورد به موقع و درست از عملکرد آنان است. پس از یک سال و نیم از این تجربه نتیجه ای به دست آمد که کاملا ملموس و محسوس بود و کاهش ۷۰۰۰۰۰۰ دلار از میزان ضایعات را به دنبال داشت. به علت بازخوردهای مکرر و به موقع و در عین حال درستی که کارکنان از سرپرستان و مدیران خود دریافت می کردند اصلاحات لازم را در نحوه کار و روش های تولید خود انجام دادند که به افزایش تولید و کاهش ضایعات منتج شد. باید در نظر داشت که این یک روی سکه بود، روی دیگر آن تحمل بهتر افراد و نزدیکی به یکدیگر و ده ها مزیت دیگر بوده است. (فرهنگی، ۱۳۸۰، ۹۱-۹۲)
۲-۱-۱۰- نیاز به همبستگی[۶۳]
یکی از عواملی که در رفتار ارتباطی اشخاص اثر انکارناپذیر دارد، نیاز آنها به همبستگی یا نیاز بودن با دیگران است. نیاز به همبستگی در نوشته های علوم رفتاری بدین گونه تشریح شده که عبارت است از آرزوی استقرار روابط دوستانه با دیگران و ماندن در این وضعیت تا آنجا که ممکن است. از بسیاری جهات می توان گفت که نیاز به همبستگی همانند نیاز اجتماعی[۶۴] «آبراهام مازلو»[۶۵] است. بیشترین پاداش که بر اساس نیاز به همبستگی پدید می آید، از همراهی و مصاحبت است. از این رو اشخاص سعی می کنند که در ارتباطات میان فردی بیشتر حالت دوستانه و توافق داشته باشند تا حالت عدم توافق و خصمانه.
اشخاص با نیاز بالا، از نظر نیاز همبستگی، دارای ویژگی های زیر می باشند:
۱- آرزو و رغبت زیادی برای پذیرش و تأیید از سوی دیگران دارند.
۲- گرایش به هم سویی و هم نوایی نسبت به خواسته ها و هنجارهای دیگران دارند، زمانی که دوستی و پیوند با آنها برایشان مهم باشد. اگر این دیگران اندک فشاری در جهت اعمال خواسته های خویش وارد آورند، آنان به زودی تسلیم شده و از هنجار خود چشم پوشی می کنند.
نسبت به احساسات دیگران علاقه زیاد و بی شائبه ای نشان می دهند. (فرهنگی، ۱۳۸۰، ۹۴)
۲-۱-۱۱- نیاز به موفقیت
عبارت است از نیاز به نمایش درآوردن شایستگی‎های خود و به دست آوردن نوعی اعتبار و صلاحیت در پرتو آن. پژوهش های وسیعی که توسط «دیوید مک لی لند»[۶۶] و دیگران صورت گرفته، انگیزه نیاز به موفقیت را به عنوان یک عامل اساسی شکل دهی شخصیت انسان ها مطرح کرده است. «مک لی لند» دریافته است که افراد از نظر نیاز به موفقیت با یکدیگر متفاوتند و این تفاوت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر اجزای شخصیت مطرح است و الگوی رفتاری ثابت آنها را در حالات و شرایط گوناگون شکل می دهد. (همان، ۱۳۸۰، ۹۵-۹۶)
از نظر رفتار ارتباطی، ویژگی افراد با نیاز بالای موفقیت بیشتر با تلاش فراوان در جهت شکل دهی اعتماد به نفس بالای خود نمایان می شود و این افراد سعی می کنند تسلط خود را به طرف مقابل به منصه ظهور برسانند. در عین اینکه در همان زمان سعی در جلب توجه دیگران نسبت به خود و رفتارهای خود دارند. (همان، ۱۳۸۰، ۹۷)
۲-۱-۱۲- اثربخشی در ارتباطات میان فردی
ارتباطات میان فردی، همچون اشکال دیگر رفتار انسان‏ها، می‏تواند در دو حد غایی بسیار اثربخش و بسیار غیر اثربخش مطرح شود. به احتمال بسیار فراوان، هیچ رفتار متقابل انسانی نمی‏تواند کاملاً موفقیت آمیز و یا کاملاً شکست خورده و ناکارا باشد. می‏تواند بهتر شود و در مقابل، احتمال بدتر شدن آن نیز می‏رود. به عبارت دیگر مفهوم نسبیت در رفتارهای انسانی و به تبع آن در ارتباطات میان اشخاص کاملا حکم فرماست. در این قسمت بر آنیم که به ویژگی‏های ارتباطات بین فردی اثربخش پرداخته، و به شناسایی هر کنش ارتباطی به عنوان یک کنش کاملاً متفاوت با کنش‏های دیگر ارتباطی اقدام کرده و بدانیم که اصول و قواعد آن می‏باید دقیقا آگاهانه و عاقلانه به کار گرفته شوند.
باید گفت که اثر بخشی ارتباطات میان فردی شامل دو بعد اساسی است، اول، بعد عمل گرایانه که در اینجا اثر بخشی ارتباطات متوجه دستاورد و موفقیت رسیدن به اهداف و خواسته‏های فرستنده پیام است. این بعد از اثر بخشی ممکن است فراتر رفته و به تشریح بیشتر پیام و یا اندازه‏گیری آن بپردازد. برای مثال از نظر زمانی که مورد نیاز است تا به اهداف ارتباطی رسید، شمار خطاهایی که در یک کنش ارتباطی میان فردی به وقوع می‏پیوندند و نیز شمار پیام‏هایی که در کنش ارتباطی به کار گرفته می‏شوند. دوم، بعد خشنودی شخص است که در این مورد، اثربخشی کنش ارتباطی به لذت و شعفی که از آن برای دست اندرکاران ارتباط حاصل می‏شود، مرتبط می‏شود.
اگر دست اندرکاران فراگرد ارتباط میان فردی از ارتباط خود لذت مورد نظر را تحصیل کنند، با معیارهای خشنودی می‏توان گفت که کنش اثربخش می‏باشد. باید در نظر داشت با توجه به این تقسیم بندی، نباید تصور شود که این ابعاد همواره از یکدیگر منفک بوده و هر کدام جداگانه عمل می‏کنند. اغلب خشنودی یک نفر از کنش ارتباطی موکول به این است که چقدر به اهداف خود رسیده و به چه میزان از آن فاصله دارد. از سوی دیگر می‏توان گفت که بسیاری از مواقع رسیدن به اهداف و احساس موفقیت، مبتنی بر سطحی از رضایت است که از کنش متقابل حاصل شده است. گاه ممکن است یک ارتباط میان فردی با معیارهای عمل گرایانه موفق باشد، ولی همان کنش ارتباطی با توجه به شاخص‏های رضایت، اساسا ناموفق بوده، یا بر عکس ناموفق از نظر شاخص های عمل گرایانه و موفق با توجه به معیارهای رضایت باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:02:00 ق.ظ ]
روش تحقیق دراین پایان نامه به صورت میدانی بوده است وبه علت نبود منابع ، مراجعه مستقیم به افراد درمناطقی مختلف وجمع آوری مطالب در برگه های کوچک وبعد تنظیم آنها بوده است . مقداری مطالب بخصوص در مورد سابقه تاریخی و وضعیت جغرافیایی نیز از کتب مختلف استخراج شده است اما بیشترین مطالب را افراد مسن وسرداران از زندگی گذشته وآنچه که درک کرده اند وبا آن بزرگ شده اند نقل کرده اند .
ابزار گردآوری اطلاعات :
برای جمع آوری اطلاعات به شیوه ی زیر عمل شده است :
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
الف- خواندن کتاب ها ومجلاتی پیرامون فرهنگ عامه ویاداشت برداری از آن ها .
ب- مراجعه به افراد مسن ویاداشت برداری از سخنان آن ها .
ج- مطالعه کتاب هایی پیرامون استان کرمان، شهرستان های جیرفت وکهنوج وقلعه گنج و یاداشت مطالب لازم .
د- تهیه فیش ویاداشت مطالب درفیش ها ودسته بندی آن ها (درحین جمع آوری اطلاعات ) .
هـ - مراجعه به یاداشت ها وتنظیم ودسته بندی مطالب .
مشاهده :
مشاهده مستقیم : مشاهده ی بازی ها ، مراسمات مذهبی ، مراسمات عزاداری ،مراسمات جشن وشادی
مصاحبه :
گفتگو با بزرگان منطقه قلعه گنج ، افراد مسن ، که حاصل گفتگوبا آنها قصه ها ،دو بیتی ها ، ترانه های محلی ، اصطلاحات محلی ، کنایه های محلی می باشد .
شیوه تجزیه وتحلیل :
بخش مهمی از زندگی ما را آداب ورسوم تشکیل می دهند که از گذشته دور وشاید با اندکی تفاوت به ما رسیده ودر زندگی ما خود نمایی می کند . هرجامعه ای با توجه به ویژگیهای اجتماعی ، مذهبی وتاریخی جامعه آداب ورسوم خاصی دارد .
مراسم مختلف ازدواج ، تولد یا مراسم مربوط به عزا وجشن در همه جا وجود دارد ودر همه آنها به گونه ای مراسمی برگزار می شود . آداب ورسوم زمینه ای مناسب برای شناخت جوامع می باشد چرا که برای انجام هر کار مهمی در زندگی مراسم ویژه ای همراه با اعمال واعتقادات خاصی انجام می گیرد که همه ی این ها نشان دهنده توجه افراد یک جامعه به موضوع خاصی می باشد . مثلاً نحوه مراسم وشکل وشیوه برگزاری نشان دهنده ی توجه وپایبندی به اعتقادات ملی ومذهبی خویش می باشد که با گذشت زمان آداب ورسوم کمرنگ شده است وجای خود را با تجملات عوض کرده وحتی گاهی مورد تمسخر قرار گرفته وکنار گذاشته شده است.
از آنجایی که موضوع انتخابی بنده برای انجام تحقیق پایان تحصیلاتم بررسی فرهنگ وآداب ورسوم محلی منطقه قلعه گنج است . مربوط به فرهنگ مردم این منطقه می باشد وشیوه تجزیه وتحلیل به شرح ذیل می باشد .
۱.روش کتابخانه ای : با توجه به اینکه در مورد فرهنگ وآداب ورسوم مردم این منطقه هیچ گونه کار علمی وفرهنگی مکتوبی صورت نگرفته است این روش درانجام این تحقیق نقش چندانی ندارد .

 

    1. روش میدانی : درجمع آوری اطلاعات این تحقیق ، این روش بیشترین نقش را ایفا کرده است . دراین روش از منابع مکتوب وشفاهی به شرح ذیل بهره گیری شده است .

 

-شفاهیات مردم منطقه .
- مشاهده ی مستقیم : مشاهده ی بازی ها ، ، مراسمات .
- مصاحبه : گفتگو با افراد مسن وسرداران این منطقه در مورد آداب ورسوم درگذشته ، اصطلاحات محلی ، خواندن دو بیتی ها ، ، ترانه های محلی ، قصه ها .
فصل چهارم
یافته های تحقیق وتجزیه وتحلیل آن
بخش اول فرهنگ وآداب ورسوم مردم قلعه گنج
فرهنگ :
درلغت به معنای ۱- آدب (نفس ) تربیت ۲- دانش علم ، معرفت ۳- مجموعه آداب ورسوم ۴- مجموعه علوم ومعارف وهنرهای یک قوم واما تعریف فرهنگ دراصطلاح (معین ، ۱۳۸۴:ص۶۶۹).
نخستین تعریف نسبتاً کامل وارزنده از فرهنگ را «ادوارد تایلور » انسان شناس معروف انگلیسی وبنیان گذار انسان شناسی فرهنگی به دست داده است وی در سال ۱۸۷۱ درکتاب معروفش بنام «فرهنگ ابتدایی » primitive cnltwre به تعریف روشن ، رسمی وجامع از فرهنگ پرداخت .
فرهنگ تمدن ، مجموعه پیچیده ای است که دربرگیرنده ی دانستنی ها، اعتقادات ، هنرها ، اخلاقیات ، قوانین ، عادات وهرگونه توانایی دیگری است که بوسیله انسان بعنوان عضو جامعه کسب شده است . وضع فرهنگ میان جوامع گوناگون بشری تا جایی که در اصول کلی قابل تحقیق باشد موضوعی است مناسب برای بررسی قوانین اندیشه وکنش انسانی (بیهقی ، ۱۳۷۶: صص ۱۰-۱۱).
اصولاً وجود فرهنگ همان نفس وذات زندگی است ، جوهر هستی است ، رودخروشانی است که انسان به دریای کمال رهنمود می شود آن حقیقتی که به انسان انسانیت می بخشد او را صاحب هویت وشخصیت می کند از حیوان متمایزش می کند به او عنوان اشرف مخلوقات می دهد وجانشین خدا در زمینش می کند (لریمر، ۱۳۵۳:ص۱۴).
«فرهنگ از مقولات سهل وممتنع است که هم می توان برخورد سطحی وصوری با آن کرد وهم می توان به ذات معنایی ولایه های تو درتوی پیچیده آن نگریست ودرباره ی آن به داوری نشست وهم می توان بعنوان یک ناظر بازیگر به اعماق ولایه های درونی آن دست یافت اگر فرهنگ را ، فرهنگ مشترک تعریف کنیم ولایه های آن را از عمیق ترین تا سطحی ترین به ترتیب جهان بینی ، ارزش ها ، هنجار ، نماد ، تکنولوژی مادی بدانیم به طور قطع فهم ودرک عمیق لایه های گوناگون فرهنگ روش شناسی متناظر ومتناسب باخود را می طلبد .» (ثریا ، ۱۳۸۴: ص۱۸).
اولین خصوصیت فرهنگ اکتسابی بودن آن است به این معنا که داشتن نوعی از فرهنگ ذاتی ومادر زادی نیست بلکه انسان آن را ضمن زندگی در جامعه ای خاص وبزرگ شدن دربین مردمی با ویژگیهای معین فرا می گیرد . دومین خصوصیت فرهنگ این است که هر فرهنگ دارای طرح وبافت مخصوص به خود است منظور از طرح وبافت فرهنگ مجموعه هنجارها درچگونگی انجام امور وبرآوردن نیازهای فردی واجتماعی است که مردم از دیر باز در زندگی با یکدیگر آموخته وبکار می برند ، تفاوت طرح وبافت فرهنگها آنها را از هم متمایز ومشخص می سازد این تفاوت را می توان به تفاوت طرح وبافت ونقش قالیهایی که در نقاط مختلف ایران بافته می شوند تشبیه کرد با آنکه قالی بافها از نظر شکل انگشتهای دست با هم فرقی ندارند اما طرح وبافتها در هر جایی به نحوی پذیرفته وآموخته شده این انتخاب ها از طرف ترکمن ها =قالی باف های کرمان ، کاشان ، در طی سالها صورت گرفته وبه نسل منتقل شده تا این که امروزه براساس طرح بافت می توان محل تولید آنرا از یکدیگر تشخیص داد .سومین خصوصیت فرهنگ دورویه یا دو لایه بودن آن است رویه یا لایه اول کردارهایی است که صاحبان فرهنگ ادعا می کنند دارند خود را پایبند به آن معرفی می کنند ورویه دوم رفتارهایی است که درواقع صورت می گیرد وگاه عکس همان چیزی است که مردم خود را پایبند آن معرفی می کنند . مطالعات مردم شناسی نشان داده که وجود هر پدیده فرهنگی یعنی هر جنبه ای از شیوه وراه ورسم زندگی جمعی چنانچه تداوم یابد به علت کاربرد یا کار کردی است که آن راه و روش برای رفع نیازهای ودفع ناخواسته های زندگی داشته یا دارد واین کارکردها وکاربردها در رویا رویی وسازگاری مردم با شرایط طبیعی یا اجتماعی محیط زیست شکل گرفته اند(ثریا ، ۱۳۸۴: ص۱۳۴).
فولکلور یا فرهنگ عامه یکی از شاخه های فرهنگ است .
دانشمندان غربی که دراین علم از ما بیش از یک قرن پیش اند درتعریف آن و میزان جامعیت لفظ فولکلورنظریات مختلف ومتفاوت ابراز می دارند بیشتر این توضیحات شامل دانش ، دانستنی فرهنگ وموادی که اساس این علم را تشکیل می دهند می باشد .
فولکلوریا دانش عوام ، دانستنی های توده ، فرهنگ مردم – یا هر چیز دیگرش بنامیم ، شامل می گردد بر اساطیر ، افسانه ها ، قصه ها ، شوخیها ، ضرب المثلها ، معماها ، آوازها ، طلسمات ، دعاها ، لعنت ها ، قسم ها ، اهانت ها ، حاضر جوابی ها ، طعنه ها وسرزنش ها ، انواع اذیت کردن ها ، اصطلاحات مشروب خواران ، تپق زدن های زبان واصطلاحاتی که برای ممارست درگفتن بکار می رود . این علم همچنین شامل است بر رسوم عامه مثل رسوم مربوط به زایمان ، ختنه سوران ، عروسی ، مرگ وتشییع جنازه و….که اینها نمونه ای از مسائل مربوط به فولکلوراست وبه هیچ وجه تمام مسائل وبخش ها را در برندارد . کشور ما از لحاظ وسعت وتنوع آداب ورسوم وعقاید فولکلوری غنی است وچه بسا در دو دهکده که فاصله چندانی ازهم ندارند آداب متفاوتی حکمفرما باشد ، تحول اجتماعی که درآغاز قرن بیستم صورت گرفت موجب دگرگونی روش زندگی ومشغولیات ما شد با نفوذ رادیو سینما واکنون تلویزیون هزاران افسانه ای که سینه به سینه نقل گشته بود بواسطه عدم تکرار وتداعی ازخاطره ها زدوده شد وآداب ورسوم بومی هر شهر ودهی جای خود را به تقلید از زندگی ماشینی وصنعتی که رادیو وتلویزیون پیامبران آن بودند داد(لریمر،۱۳۵۳:ص۱۶-۱۷).
نخستین شخصی باسواد ودانا که خرافات ومعتقدات عوامانه زبان زمان خود را گرد آوری وتعریف کرد وبه صورت کتاب معروف « کلثوم ننه » درآورد شخصی روحانی بنام آقا جمال خوانساری است که در طول هفتاد ،هشتاد سال گذشته ، افراد دیگری در زمینه ادبیات توده کارهایی انجام داده اند که از جمله این افراد میرزا حبیب اصفهانی از آزادگان دوره ناصری ومترجم فاضل وبا ذوق کتاب «بابا حاجی » است .درزمان مشروطیت روزنامه هایی مانند شرافت ، چنته پابرهنه وجنگل مولا منتشر می شد که نویسندگان آنها مطالب خود را به زبان محاوره ومصطلحات عوامانه می نوشتند . سید اشرف الدین اصفهانی ، علی اکبر دهخدا ، محمد علی جمال زاده ، امیر قلی امینی وصادق هدایت از جمله افرادی بودند که در زمینه معرفی فرهنگ تلاش کردند . مرحوم انجوی شیرازی درمصاحبه ای که در صفحه ۳۳۵کتاب یادنامه انجوی شیرازی به کوشش علی ده باشی با او به عمل آمده دراهمیت این بحث می گوید «دلیل اصلی این کار همبستگی وپیوند با فرهنگ مردم ایران واینکه دقیقاً از غنای فولکلور ایران آگاه بود که درمقایسه با فولکلور غرب مانند اقیانوسی است که با قطره ای مقایسه شود .» (ده باشی ،۱۳۷۹: ص۳۳۵).
برای دریافت زمینه وقلمرو فرهنگ مردم بجاست به نظریه « سی اس برن » اشاره می شود ، وی معتقد است « موضوعاتی که بنام فولکلور بررسی می شوند درسه مقوله اصلی وچندین مقوله فرعی قرار می گیرند :
۱) باورها وعرف وعادات مربوط به زمین وآسمان ، دنیای گیاهان وروئیدنی ها ، دنیای حیوانات ، دنیای انسانها ، اشیای مخلوق ومصنوع بشر ، روح ونفس دنیای دیگر ، موجودات مافوق بشر ، غیب گویی ومعجزات وکرامات ، سحر وساحری ، طب وطبابت .
۲) آداب ورسوم مربوط به نهادهای سیاسی واقتصادی واجتماعی وشعاعی ومناسک زندگی انسان ، مشاغل وپیشینه ها ، گاه شماری وتقویم وجشن ها ، بازی ها ، سرگرمی ها ی اوقات فراغت .
۳) داستان ها وترانه ها وضرب المثلها ، داستانها (حقیقی وسرگرم کننده تصنیف ها ، مثل ها ومتل ها ، چیستان ….). (بیهقی ، ۱۳۷۶: صص ۱۳-۱۴)
ب) فرهنگ مردم (فولکلور) سابقه ضرورت ها وفواید آن
علاقه به فرهنگ عامه در فرهنگستان از زمانی پیدا شد که متفکران آن دیار دریافتند فرهنگ وتمدن یک قوم فقط همین معلومات عقلانی ، آگاهیهای طبیعی وریاضی وحقوقی که درمدارس تدریس می شود نیست ، در زبان وادبیات فارسی از روزگاران کهن معتقدات ورسوم ، آداب وافسانه های عوامانه ای که از داستانهای تاریخی ، حماسی ، ملی زاده شده درکتب نثر ونظم فارسی آن هم به وفور دیده می شود آثاری که ازهزاران سال پیش باقی مانده مشحون است به سواد مختلف دانش عوام بطوریکه چون در شاهنامه فردوسی ، تاریخ بلعمی ، ویس ورامین ، تاریخ بیهقی وبویژه در آثار خاقانی ، حافظ ، سعدی ، مولوی وعبید دقت کنیم تأثیر آداب وسنتها وضرب المثلها را به روشنی باز می یابیم .
فولکلور بنا به تعریف عبارتست از باورها ، رفتارها ، گفتارها ، کردارهای گروهی که سینه به سینه منتقل شده والزاماً دارای نظریه وپشتوانه منطقی نیست .
معمولاً پنج ویژگی را برای فولکلور بر می شمارند :
۱-کردارها ورفتارهای جمعی که دربین عوام رواج دارد .
۲-گفتارها ورفتارهایی که بر عادت ورسم تکرار می شوند .
۳-درمجموع فعالیتها ونهادهای زندگی اجتماعی نقشی برعهده دارند .
۴-بوجود آورنده وزمان شروع فعالیت آن معلوم نیست .
۵-بعضی از رفتارها وگفتارهای فولکلوریک از نزاکت وبی ادبانه تلقی می شود ومعمولاً درمجالس رسمی اشرافی وروشنفکری جایی ندارند . (سروستانی ، ۱۳۸۰: ص۲۱).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:02:00 ق.ظ ]
فضای باز در بلندمرتبه

 

در سال ۱۹۲۵ لوکوربوزیه می گوید: ما باید تراکم جمعیت را زیاد کنیم، ما باید به صورت فزاینده ای فضاهای سبز و چمن کاری شده را افزایش دهیم، همچنین ما باید شهرها را عمودی بسازیم.

 

فضاهای خارجی با هویت در اطراف بلند مرتبه ها
امکانات فضای بازی متنوع برای کودکان
دانلود پروژه
ارائه پاتوق هایی برای سالمندان
فضایی برای انجام کارهای گروهی و مشارکتی

 

 

 

اگر معمار به این باور برسد که حیاط ها هرچند کوچک برای زندگی امروزی ضروری هستند و علاوه بر ویژگی های معنوی از ابعاد عملکردی مهمی برخوردارند و در تفسیر فضایی خانه و شکل دادن به نظام فضایی آن نقش بسیار مهمی ایفا می کنند، تلاش می کند تا اعتقادات و باورهای دیرینه را مطابق نیاز امروز تغییر دهند و فضایی خلق کند که علاوه بر احیای مفهوم حیاط با ارائه تمهیداتی به آن عملکردی همیشگی بخشیده و در نهایت، شهرهایی بسازند که در آن آرامش جانشین فرسایش شود.

 

 

 

معیارها و ضوابط طراحی پایدار اجتماعی

 

 

پیامدها و راهکارها

 

تعاریف

 

شاخصها

 

 

 

عوامل اجتماعی و فرهنگی به عنوان یک عنصر ضروری شناخته می شود زیرا از کمک و همکاری آنها به ساختن ساختمانی در جوامع پر جنب و جوش شکل می گیرد.
عوامل اجتماعیعدالت اجتماعی(نسل درون و برون)، مشارکت و دموکراسی محلی، بهداشت (کیفیت زندگی و رفاه)، فراگیری اجتماعی (حذف محرومیت اجتماعی)، ارتباطات، امنیت، حق تصرف مختلط، نظم اجتماعی، انسجام اجتماعی، انسجام جامعه (انسجام بین گروه های مختلف)، شبکه های اجتماعی، تعامل اجتماعی، حس تعلق به مکان، سازمان های فعال جامعه، سنت های فرهنگی.
عوامل فیزیکی: شهرنشینی، قلمرو های عمومی جذاب، کیفیت و نرمی محیط زیست محلی، مسکن مناسب، دسترسی ( به خدمات محلی و امکانات، فضای سبز)، طراحی پایدار شهری، همسایگی، محله پیاده مدار.

 

کلمه پایدار زمانی مورد استفاده قرار گرفت که بحث مدیریت منابع قابل تجدید، به شرطی که منابع آینده، صدمه نبیند مورد توجه قرار گرفت. بزرگترین چالش طراحی شهری، تسلط بر طراحی زیست محیطی و اجتماعی است. هدف اصلی معماری پایدار، مشارکت مثبت و موثر بناهای طراحی شده با محیط های اجتماعی خود و توانایی برآورده کردن کلیه نیازهای عملکردی و تامین سلامت جسمی و روحی کاربران است. معماری پایدار باید حس تعلق، سلامت روحی و جسمی انسان را تامین و شانس برخورد های مناسب اجتماعی را فراهم کند.

 

پایداری
اجتماعی

 

 

 

عدالت اجتماعی، با اشاره خاص (در زمینه تراکم) برای دسترسی به خدمات ضروری مانند: مغازه ها، مهدکودک، مراکز بهداشتی درمانی، فرصت های تفریحی، فضای باز، حمل و نقل عمومی، فرصت های شغلی، مسکن مقرون به صرفه می باشد.
پایداری جامعه متشکل از ابعاد فرعی زیر است:
غرور و احساس تعلق به محله
تعامل اجتماعی درون محله
ایمنی / امنیت (در مقابل خطر از جرم و جنایت، رفتارهای ضد اجتماعی)
کیفیت درک شده از محیط های محلی
رضایت از خانه
ثبات (در مقابل جا به جایی مسکونی)
مشارکت در گروه دسته جمعی/فعالیت های مدنی
ضرورت حضور همه گروه های سنی در جامعه

 

جوامع پایدار به عنوان تندرستی، فعالیت، مکان های جامع و امن تفسیر می شود، که نشان دهنده رابطه نزدیک بین محله و مردمی است که در آن به شکل فیزیکی و اجتماعی زندگی می کنند. روشن است که، هر یک از این ها ممکن است به عنوان مفهومی مجزا در نظر گرفته شود که اغلب سبب تقویت روابط بین ساکنان خواهد شد. بنابراین، برای ایجاد توسعه پایدار اجتماعی در مجتمع های مسکونی، این عناصر طراحی نیاز به گنجانیده شدن در طراحی در مقیاس همسایگی دارند.
از این رو، پایداری اجتماعی فرآیندی است که در رابطه با جامعه و محیط زیست ساخته شده (طراحی و تراکم) و کیفیت زندگی در محیط محله دارد.

 

مجتمع مسکونی با پایداری اجتماعی

 

 

 

مغازه های راحتی محله
جامعه به وسیله دسترسی به مغازه هایی که توانایی تدارک امکانات بیشتری را فراهم می کند، شکل می گیرد.
فضاهای عمومی برای ملاقات و گردهمایی
ارائه یک مرکز اجتماعی (سالن اجتماعات)؛ ارائه یک فضای باز پایدار که نزدیک به مرکز جمعی است. ارائه یک پارک اجتماعی برای فعالیت های مکمل یکدیگر و رویدادهای اجتماعی در فضای باز؛ پیشنهاد یک مرکز که در وهله اول برای فعالیت های محلی، گروه ها و برنامه ها ارائه شود.
مهدکودک برای کودکان
پارک های ایمن و زمین های بازی برای کودکان در مسافت پیاده روی تا خانه و ارائه بازی های نرم و تجهیزات بازی ثابت برای کودکان زیر ۵ سال و تجهیزات بازی های ماجراجویانه برای کودکان زیر ۱۰ سال.
فرصت های تفریحی برای جوانان و ساکنین
سالن ورزشی سرپوشیده که برای فعالیت فرهنگی و ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد..
فضاهایی برای فعالیت های خانوادگی، بازی های رسمی و اجتماعات و باربیکیو.
معابر و مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری.
مناطق تفریحی منفعل (Passive) برای آرامش و تفکر.

 

این نوع از زیرساخت های اجتماعی نیاز به مکانی دارد که با پیاده روی مسافت های عمومی در محله امکاناتی نظیر یک مهدکودک، مغازه، مرکز اجتماعات، امکانات ورزشی و… را فراهم می کند. ایجاد دسترسی به امکانات خوب در فواصل پیاده روی، به خصوص با توجه به استفاده از الگوهای اختلاطی فضایی پر جنب و جوش را ایجاد می کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:01:00 ق.ظ ]
نشانیکنگاور-دانشگاه آزاد اسلامی تلفن : ۰۸۳۷۲۲۴۲۵۴۲
تعداد پایان نامه‌های کارشناسی‌ارشد راهنمایی شده۱۲
دانشگاه آزاد اسلامی۱۲ سایر دانشگاهها:
نام پایان نامه‌های کارشناسی ارشد راهنمایی شده در سال گذ شته :
دانشگاه آزاد اسلامی:
سایر دانشگاهها:
تعداد پایان نامه‌های کارشناسی‌ارشد در دست راهنمایی۳
دانشگاه آزاد اسلامی۳ سایر دانشگاهها:
نام پایان نامه‌های کارشناسی ارشد در دست راهنمایی :
دانشگاه آزاد اسلامی:
سایر دانشگاهها:
تعداد رساله‌های در دست راهنمایی دکترا:
دانشگاه آزاد اسلامی : سایر دانشگاهها:
نام رساله‌های در دست راهنمایی دکترا:
دانشگاه آزاد اسلامی:
تعداد رساله‌های دکترا راهنمایی شده:
دانشگاه آزاد اسلامی : سایر دانشگاهها:
نام رساله‌های دکترا در دست راهنمایی:
سایر دانشگاهها:
۳ .اطلاعات مربوط به استادان مشاور
ناممرضیه نام خانوادگیبیات تخصص اصلیمدیریت مالی
رتبه دانشگاهی با درجه تحصیلیمربی شغل: هیئت علمی محل خدمتدانشگاه آزاد اسلامی
تعداد پایان نامه‌ها و رساله‌های راهنمایی شده کارشناسی ارشد:
دکترا
تعداد پایان نامه‌ها و رساله‌های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد:
دکترا
نام : نام خانوادگی : تخصص اصلی :
رتبه دانشگاهی با درجه تحصیلی : شغل: محل خدمت :
تعداد پایان نامه‌ها و رساله‌های راهنمایی شده کارشناسی ارشد:
دکترا
تعداد پایان نامه‌ها و رساله‌های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد:
دکترا
نام : نام خانوادگی : تخصص اصلی :
رتبه دانشگاهی با درجه تحصیلی : شغل: محل خدمت :
تعداد پایان نامه‌ها و رساله‌های راهنمایی شده کارشناسی ارشد:
دکترا
تعداد پایان نامه‌ها و رساله‌های در دست راهنمایی کارشناسی ارشد:
دکترا
۴ . اطلاعات مربوط به پایان نامه :
۱ ـ الف : عنوان پایان نامهقیمت مرجع و اثرات حسابداری ذهنی بر عملکرد پرتفوی
¨ غیر فارسی ■فارسی
¨ عملی n کاربردی ¨ نظری ¨ ب . نوع کار تحقیقاتی : بنیادی
پ. تعداد واحد پایان نامه:۶
ت . پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق )قیمت مرجع و اثرات حسابداری بر عملکرد پرتفوی چگونه است؟
۵.بیان مسأله (تشریح ابعاد , حدود مسأله, معرفی دقیق مسأله , بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسشهای تحقیق،
منظور تحقیق)
حسابداری ذهنی مجموعه ای است از عملیات آگاهانه که توسط افراد وخانوارها برای سازماندهی، ارزیابی و ردیابی فعالیت های مالی مورد استفاده قرار می گیرد.
دانلود پایان نامه
بررسی ها نشان می دهد که تصمیمات افراد،لزوما همواره به طور منطقی با مدل های تصمیم گیری معرفی شده در متون مالی هماهنگ نمی باشند. (شیلر۲۰۰۳)
حسابداری ذهنی به این معنی است که افراد تمایل دارند تصمیم گیری درباره مسائل مختلف مالی را در حساب های ذهنی جدا انجام دهند، بدون در نظر گرفتن این فرض منطقی که بهتر است تمامی این تصمیم گیری ها را در یک پرتفوی تصمیم گیری کنند. این عملا تعامل بین تصمیم گیری ها مختلف را نادیده می گیرد. مفهوم کاربردی این موضوع آن است که افراد به عنوان مثال هنگام سرمایه گذاری به دنبال بهینه کردن پرتفوی سرمایه گذاری خود نیستند بلکه سهام را به صورت جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباط آنها با یکدیگر خریداری می کنند.
همچنین انسانها تمایل به نگهداری حوادث خاصی در ذهن خود بصورت تصورات هستند و این تصورات ذهنی در بعضی از مواقع اثرات بیشتری از خود حوادث بر رفتار ما دارند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:01:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم